Het puntensysteem voor zelfstandige woningen is aangepast!6 oktober 2015

Met ingang van  1 oktober 2015 is het woningwaarderingsstelsel (WWS) aangepast. Zo vindt er nu een puntentoekenning plaats voor de WOZ-waarde.

De waardering van de WOZ

Het WWS wordt vereenvoudigd door gebruik te maken van een combinatie van WOZ en WWS. Dit leidt ertoe dat de WWS–onderdelen woonomgeving, hinderlijke situaties en woonvorm worden vervangen door de WOZ-waarde. Hierdoor vervalt ook de voor kleine woningen geldende aftoppingsregeling inzake de punten woonomgeving. Daarnaast komen de schaarstepunten te vervallen.

De puntentoekenning op basis van de WOZ-waarde

De aanpassing van het WWS leidt ertoe dat de WOZ-waarde per m2 en de absolute WOZ-waarde ieder voor 50% wordt meegewogen.

Dit leidt tot de volgende puntentoekenning:

  • Voor elke € 7.900 van de WOZ-waarde : 1 punt
  • Voor de WOZ-waarde gedeeld door de oppervlakte per € 120 : 1 punt

Voorbeeld:
WOZ-waarde € 150.000 euro en woningoppervlakte 70 m2
150.000/7.900 = 18,99 punten
150.000/70/120  = 17,86 punten
Totaal = 36,85 punten -------- Na afronding =  37

De hiervoor aangegeven kengetallen (€ 7.900 en € 120) zullen jaarlijks per 1 juli (opnieuw) worden vastgesteld op basis van de algemene wijziging van de WOZ-waarde. Een dergelijke wijziging leidt daardoor niet tot een algemene daling of stijging van de maximale huurprijzen.  Over de vanaf 1 juli 2016 geldende kengetallen ter berekening van de punten voor de WOZ-waarde zal worden geïnformeerd met de gebruikelijke circulaire over het huurbeleid.

De aanpassing van de maximale huurprijzen

De aanpassing van het WWS is erop gericht om de WOZ-waarde gemiddeld ca. 25% van de maximale huurprijs te laten bepalen. Hiervoor wordt de maximale huurprijs eenmalig aangepast met -3,8%. Deze aanpassing is per 1 oktober 2015 ingegaan.

Huurprijsgevolgen van de puntentoekenning op basis van de WOZ-waarde

De wijziging van het WWS leidt op zichzelf niet tot wijziging van de geldende huurprijs. Het is echter mogelijk dat de maximale huurprijs van een individuele woning onder de gevraagde huurprijs komt te liggen; in dat geval heeft de huurder de mogelijkheid om aan de verhuurder een huurprijsverlaging voor te stellen tot het niveau van de lagere maximale huurprijs, eventueel gevolgd door een procedure bij de huurcommissie.

Ook is het mogelijk dat het nieuwe WWS effect heeft op huurprijsliberalisatie van woningen.  Voor lopende huurcontracten zal dit niet het geval zijn; de status bij aanvang van het huurcontract geldt gedurende de gehele looptijd van het contract.  Bepalend bij die contracten is of de aanvangshuurprijs boven de liberalisatiegrens lag. Bij nieuwe verhuringen kan het nieuwe WWS wel effect hebben op de status van de huurprijs. De maximale huurprijs die op dat moment geldt, bepaalt dan of de woning geliberaliseerd kan worden verhuurd.

De WOZ-uitvoeringspraktijk

De wijziging van het WWS heeft geen effect op de WOZ-taxatiemethodiek voor gemeenten.  De wijziging kan wel effect hebben inzake het verzenden van WOZ-beschikkingen. Huurders hadden – na het afschaffen van het gebruikersdeel van de onroerend zaakbelasting in 2006 – meestal geen inhoudelijk belang meer bij een WOZ-beschikking. Veel gemeenten zonden daarna geen WOZ-beschikking meer naar de huurder. Dat gebeurde slechts bij een gemeentelijke heffing waarbij de gebruiker een tarief betaalt gebaseerd op de WOZ-waarde. De wijziging van het WWS leidt ertoe dat huurders weer een eigen belang kunnen hebben. Gemeenten zullen de huurders dan ook weer gaan informeren.

MG-Circulaire met de aanpassingen in het woningwaarderingsstelsel (WWS) per 1 oktober 2015

Deel deze pagina:

Contactpersoon