Staat aansprakelijk voor misgelopen vakantiedagen zieke werknemer!14 oktober 2015

De Hoge Raad bevestigt uitspraak van Het Hof!

Een kleine twee jaar geleden informeerde ik u over de uitspraak van het Gerechtshof Den Haag van 15 oktober 2013. In deze uitspraak werd de Nederlandse Staat door het Hof aansprakelijk gehouden voor de schade die werknemers hebben geleden als gevolg van de te late aanpassing van de Nederlandse vakantiewetgeving aan Europese regelgeving. De Staat is tegen deze uitspraak in cassatie gegaan. Op 18 september 2015 heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan in deze zaak.

Waar ging het ook alweer om?

Voor 1 januari 2012 was het zo, dat arbeidsongeschikte werknemers op basis van de Nederlandse wet slechts vakantiedagen opbouwden in de laatste zes maanden van de arbeidsongeschiktheid. Deze wetgeving was niet in lijn met de Europese regelgeving. In die regelgeving is opgenomen dat alle werknemers jaarlijks een vakantie met behoud van loon van ten minste vier weken opbouwen. Het is lidstaten niet toegestaan om in nationale regelingen het recht op vakantie van enigerlei voorwaarde afhankelijk te stellen.

In 2009 heeft het Europese Hof in dat kader nog eens expliciet bepaald dat de Europese regelgeving met betrekking tot de opbouw van vakantiedagen ook geldt voor zieke werknemers. Naar aanleiding van deze uitspraak is de Nederlandse regelgeving in januari 2012 aangepast. Daarbij is bepaald dat deze aanpassing in de wet geen terugwerkende kracht zou hebben. Een en ander in verband met de rechtszekerheid van de werkgevers.

Schadeclaim werknemers

Twee werknemers hebben naar aanleiding van de beslissing om af te zien van de terugwerkende kracht van de vakantiedagenwetgeving de Staat aansprakelijk gesteld voor de door hen geleden schade. De betreffende werknemers waren van mening dat de Staat de wet al veel eerder had aan moeten passen, waardoor zij ook voor 1 januari 2012 aanspraak hadden kunnen maken op vakantiedagen over de volledige ziekteperiode.
Zowel de Kantonrechter als het Hof stelden de werknemers in het gelijk. Op 18 september 2015 heeft de Hoge Raad de uitspraak van het Hof bevestigd: het Hof heeft terecht geoordeeld dat er sprake is van een toerekenbare onrechtmatige daad van de Staat jegens de betreffende werknemers. De Staat heeft de Nederlandse wet te laat aangepast aan Europese regelgeving, waardoor de Staat verplicht is tot vergoeding van de vakantiedagen die de werknemers daardoor zijn misgelopen.

Bij het ministerie van Sociale Zaken zijn tot op heden ongeveer 1300 claims binnengekomen van werknemers die na langdurige ziekte zijn ontslagen. Op de website van de Rijksoverheid is op 18 september 2015 bekend gemaakt dat deze claims in behandeling zullen worden genomen en dat binnen een maand bekend zal worden gemaakt hoe de claims zullen worden afgehandeld. Tot op heden is er nog niets bekend gemaakt over het afhandelen van deze claims.

Bent u vóór 1 januari 2012 langdurig ziek geweest en wilt u nu nog een claim indienen bij de Staat omdat er destijds te weinig vakantiedagen aan u zijn uitgekeerd bij het einde van het dienstverband? Dan kan een dergelijke claim mogelijk nog succesvol zijn. Wilt u advies over het indienen van een claim of wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem dan gerust contact op!

Deel deze pagina: