Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd4 november 2015

Op 1 januari 2016 treedt de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd in werking. De maatregelen uit deze wet moeten worden gezien in samenhang met de Wet Werk en Zekerheid (WWZ), die reeds in werking is getreden.

Doelstelling

In het verlengde van de WWZ beoogt de regering met de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd verdergaande maatregelen te treffen om het (door)werken na de pensioengerechtigde leeftijd te vergemakkelijken. Uit vrees voor langdurig ziekteverzuim en andere arbeidsrechtelijke belemmeringen houden of nemen werkgevers op dit moment liever geen AOW-gerechtigden in dienst.

"Het faciliteren van het werken na de AOW-gerechtigde leeftijd [is] niet alleen van belang (…) voor de samenleving als geheel, die hierdoor langer gebruik kan maken van de ervaring en kennis van de generaties die nu aan het werk zijn, maar ook voor werknemers zelf die om uiteenlopende redenen behoefte kunnen hebben om te werken na de AOW-gerechtigde leeftijd", aldus de wetgever in de memorie van toelichting.

Inhoud

Met de inwerkingtreding van de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd wordt een pakket van maatregelen ingevoerd. De volgende maatregelen springen in het oog:

  • De opzegtermijn van een arbeidsovereenkomst met een AOW-gerechtigde werknemer wordt beperkt tot 1 maand (in plaats van 1 tot 4 maanden afhankelijk van de duur van het dienstverband). Partijen kunnen hiervan ten voordele van de werknemer afwijken. 
  • Er komt een kortere loondoorbetalingsplicht voor arbeidsongeschikte AOW-gerechtige werknemers; er hoeft bij ziekte straks maximaal 6 weken te worden doorbetaald. Ook hebben AOW-gerechtigde werknemers vanaf 1 januari 2016 minder ontslagbescherming bij ziekte. Het opzegverbod zal voor hen maar gedurende 6 weken gelden. (Let op: overgangsrecht is in beide gevallen 13 weken in plaats van 6). Bovendien gelden er per 1 januari 2016 minder zware re-integratieverplichtingen bij ziekte van een AOW-gerechtigde werknemer. Zo hoeft er geen plan van aanpak voor de re-integratie te worden opgesteld en geldt de verplichting tot het bevorderen van de inschakeling in passende arbeid bij een andere werkgever (het 'tweede spoor') niet.
  • De nieuwe wet biedt voor AOW-gerechtigde werknemers een verruiming van de ketenregeling. Na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd kunnen binnen een tijdvak van 48 maanden 6 arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd worden aangegaan voordat een vast dienstverband ontstaat.

In kritiek op het wetsvoorstel werd gewezen op het risico van verdringing van jongere werknemers. Om verdringing op de arbeidsmarkt van jongere werknemers door AOW-gerechtigden tegen te gaan heeft de wetgever een aantal maatregelen bedacht, waaronder het recht op het wettelijk minimumloon voor AOW-gerechtigde werknemers (dit is reeds per 1 juli 2015 doorgevoerd in de Wet aanpak schijnconstructies). Dit voorkomt dat AOW-gerechtigden goedkopere arbeidskrachten zijn dan jonge werknemers.

Tot slot

Indien u vragen heeft over wat de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd voor u of uw organisatie betekent, kunt u uiteraard contact opnemen!

Deel deze pagina:

Contactpersoon