De onteigeningsprocedure voor de RijnlandRoute is gestart!10 november 2015

In december 2014 zijn de plannen vastgesteld om de RijnlandRoute planologisch mogelijk te maken. Om de RijnlandRoute daadwerkelijk te kunnen realiseren zal de Provincie echter eerst eigenaar moeten worden van de gronden die benodigd zijn voor het tracé. In verband daarmee hebben de grondverwervers van de Provincie de afgelopen tijd de eigenaren en gerechtigden van gronden die nodig zijn voor de aanleg van de Rijnlandroute benaderd met de vraag of zij hun gronden aan de Provincie willen verkopen. Voor de gevallen waarin het (nog) niet gelukt is om de gronden in goed overleg aan te kopen, is nu het onteigeningstraject gestart.

Het onteigeningstraject bestaat uit twee procedures. Als eerste moet de administratieve onteigeningsprocedure worden doorlopen bij de Kroon. Deze procedure eindigt met een Kroonbesluit. Als de Kroon de gronden in het Kroonbesluit ter onteigening aanwijst kan vervolgens de gerechtelijke onteigeningsprocedure worden gestart. In die procedure wordt uiteindelijk door de rechter (al dan niet) de onteigening uitgesproken en de hoogte van de schadeloosstelling vastgesteld.

De Provincie is in september gestart met de administratieve onteigeningsprocedure. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben de Minister van Infrastructuur en Milieu verzocht om de gronden die benodigd zijn voor de aanleg van de deeltrajecten 1a, 1b, 1c, 2 en 3 ter onteigening aan te wijzen. Naar aanleiding van dit verzoek wordt nu een ontwerp koninklijk besluit opgesteld. Het ontwerp koninklijk besluit zal van 18 november 2015 tot en met 29 december 2015 ter inzage worden gelegd bij de gemeentehuizen van Katwijk, Leiden, Oegstgeest, Voorschoten, Wassenaar en Zoeterwoude, bij het servicecentrum Leidschendam en bij Rijkswaterstaat Corporate Dienst.

Eigenaren en gerechtigden die bezwaren hebben tegen de voorgenomen onteigening kunnen gedurende de terinzageleggingtermijn een zienswijze indienen. Wij zijn gespecialiseerd in het onteigeningsrecht en kunnen u helpen bij het indienen van een zienswijze.

In de Onteigeningswet is geregeld dat u zich in de gerechtelijke procedure op kosten van de Provincie mag laten bijstaan door een advocaat en een (onteigenings)deskundige. De kosten van deze bijstand komen in beginsel voor volledige vergoeding in aanmerking. Goed is om te weten dat de Hoge Raad onlangs heeft bepaald dat hetzelfde geldt voor de kosten van juridische bijstand die u in de administratieve onteigeningsprocedure moet maken. Oftewel, ook die kosten zal de Provincie in beginsel aan u moeten vergoeden.

Wilt u advies over de kans van slagen van het indienen van een zienswijze, hulp bij het opstellen van een zienswijze of wilt u weten waar u in uw specifieke situatie recht op heeft, stuur dan een e-mail of maak direct een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met Guy Seelen of Marije van Amersfoort.

Deel deze pagina:

Contactpersoon