Geslaagd seminar Actualiteiten Omgevingsrecht!2 december 2015

Op 26 november 2015 verzorgden Rob Lever en Coline Norde het seminar Actualiteiten Omgevingsrecht. Actuele ontwikkelingen in de jurisprudentie en wetgeving ten aanzien van het omgevingsrecht kwamen aan de orde. Onder meer werd stilgestaan bij de parkeerproblematiek, de ladder duurzame verstedelijking en de invordering van dwangsommen. Wij kijken terug op een geslaagde en interactieve bijeenkomst.

Parkeren

Tijdens het seminar is de Reparatiewet Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties behandeld. Op grond van deze wet zijn de artikelen 8, vijfde lid, 9 en 10 van de Woningwet sinds 29 november 2014 komen te vervallen. Sindsdien is het niet meer mogelijk om stedenbouwkundige bepalingen (waaronder parkeereisen) in de bouwverordening op te nemen. Op grond van het overgangsrecht blijven voornoemde artikelen van de Woningwet van toepassing tot het moment dat het bestemmingsplan is gewijzigd, doch uiterlijk tot 1 juli 2018. Geadviseerd wordt derhalve om voor 1 juli 2018 in gewijzigde bestemmingsplannen parkeereisen op te nemen en besproken is op welke wijze dit het beste kan.

Voorts is aan de hand van concrete voorbeelden en jurisprudentie besproken hoe de parkeerbehoefte moet worden beoordeeld en in hoeverre vervallen parkeerplaatsen dienen te worden gecompenseerd.

Ladder duurzame verstedelijking

Het doel van de ladder duurzame verstedelijking (opgenomen in artikel 3.1.6, tweede lid, van het Besluit ruimtelijke ordening) is besproken alsmede de vraag wanneer deze van toepassing is en wat deze inhoud. Aan de hand van actuele jurisprudentie is ingegaan op de vraag wat onder de aspecten "nieuwe stedelijke ontwikkeling", "regionale behoefte" en "bestaand stedelijk gebied" moet worden verstaan. Voorts is stilgestaan bij de vraag in hoeverre het beroep van een concurrent op de ladder tot vernietiging van het bestemmingsplan c.q. de omgevingsvergunning kan leiden gelet op het relativiteitsbeginsel.

Opmerkelijke uitspraken

Daarnaast zijn een aantal opmerkelijke c.q. wetenswaardige uitspraken besproken. Onder meer de uitspraak van de rechtbank Zeeland-West-Brabant van 3 augustus 2015 over de verhouding tussen de Boswet en de APV (ECLI:NL:RBZWB:2015:5220). De uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland van 19 november 2015 over de bevoegdheid tot het aanwijzen van gebieden waarbinnen geen vuurwerk mag worden afgestoken (ECLI:NL:RBMNE:2015:8179). En de uitspraak van de Afdeling van 29 april 2015 over de vraag in hoeverre bij het nemen van een handhavingsbesluit de verplichting bestaat om te beoordelen of een gedeelte van de overtreding kan worden gelegaliseerd en de last vervolgens te beperken tot het niet legaliseerbare gedeelte (ECLI:NL:RVS:2015:1330).

Invordering en verjaring van dwangsommen

Voorts is aan de hand van de wet en jurisprudentie besproken hoe het bestuursorgaan met (verzoeken tot) invordering van verbeurde dwangsommen dient om te gaan. Hierbij is eveneens stilgestaan bij de verjaringstermijn van de bevoegdheid om tot invordering over te gaan en de mogelijke stuitingshandelingen. Tot slot is gewezen op de recente uitspraak van de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag van 12 november 2015 (ECLI:NL:RBDHA:2015:13356). In deze uitspraak heeft de voorzieningenrechter in een civiel kort geding geoordeeld dat met het uitvaardigen van dwangbevelen de invordering is voltooid, zodat de verjaringstermijn van één jaar als bedoeld in artikel 5:35 van de Algemene wet bestuursrecht vanaf dat moment niet meer geldt. Na het uitvaardigen van dwangbevelen is volgens de voorzieningenrechter de executiefase begonnen met een verjaringstermijn van 20 jaar.

Wetswijzigingen

Tot slot zijn een tweetal wetswijzigingen besproken. Ten eerste de op 1 januari 2015 in werking getreden nieuwe Huisvestingswet, op grond waarvan per 1 juli 2015 de op de oude Huisvestingswet gebaseerde huisvestingsverordeningen van rechtswege zijn komen te vervallen. Ten tweede de per 1 september 2015 doorgevoerde wijzigingen in het Besluit omgevingsrecht, waaronder de wijzigingen inzake de opvang van asielzoekers.

Heeft u vragen over één of meer van deze onderwerpen, neem dan gerust contact met ons op.

Deel deze pagina:

Contactpersoon