Geslaagde bijeenkomst over de Wob!11 december 2015

Op 10 december 2015 organiseerde het Servicepunt71 een bijeenkomst over openbaarheid van bestuur. Coline Norde nam het deel over de Wet openbaarheid van bestuur voor haar rekening en de wijze waarop misbruik kan worden gemaakt van deze wet. Het was een geslaagde en interactieve bijeenkomst.

Als eerst werd het systeem van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) uiteengezet. Wat is het uitgangspunt en voor welke bijzondere openbaarmakingsregelingen dient de Wob te wijken? Wat is een Wob-verzoek? Wanneer dient een Wob-verzoek te worden doorgezonden? Wie kan een Wob-verzoek indienen? Binnen welke termijn moet worden beslist? In welke vorm moeten de documenten worden verstrekt? Wat zijn de absolute weigeringsgronden en wat de relatieve? Wat moet er gebeuren met stukken die zijn opgesteld ten behoeve van intern beraad? En kan de overheid ook uit eigen beweging informatie openbaar maken? Wie kunnen tegen een Wob-besluit bezwaar en beroep instellen? Al deze vragen en meer werden beantwoord onder verwijzing naar de betreffende wetsartikelen en recente jurisprudentie.
De betreffende sheets treft u hier aan.

Vervolgens is besproken in hoeverre er misbruik kan worden gemaakt van de Wob. Dit kan indien de Wob wordt gebruikt voor een ander doel dan waarvoor de Wob bedoeld is. Indien dit evident het geval is, dan kan het Wob-verzoek worden afgewezen op de grond dat misbruik is gemaakt van het recht om een Wob-verzoek in te dienen. Een eventueel daarop volgend bezwaar en beroep kan op grond van het misbruik maken van recht niet-ontvankelijk worden verklaard. Een aantal voorbeelden zijn aangehaald waarin de bestuursrechter heeft aangenomen dat misbruik is gemaakt van het recht om een Wob-verzoek in te dienen en een aantal voorbeelden waarbij dat niet het geval was. Daarnaast is de mogelijkheid besproken om in het geval misbruik wordt gemaakt van de Wob bij de civiele rechter een verbod op het aantal in te dienen Wob verzoeken te vragen en schadevergoeding te vorderen. Ook een aantal voorbeelden van uitspraken van civiele rechters zijn besproken, waaronder de zaken die wij namens de gemeente Leiden hebben gevoerd en waarbij schadevergoeding is toegekend.
De sheets over het misbruik maken van de Wob treft u hier aan.

Heeft u vragen over dit onderwerp, neem dan gerust contact met ons op.

Deel deze pagina:

Contactpersoon