Aanneming van werk: arbitraal beding?!11 januari 2016

Als partijen afspraken maken, dan is het verstandig om die afspraken schriftelijk vast te leggen in een overeenkomst. Bij overeenkomsten met een aannemer of een bouwbedrijf is dan sprake van een overeenkomst van aanneming van werk.

In de overeenkomst en/of in de op de overeenkomst van toepassing verklaarde algemene voorwaarden, zoals de AVA 2013 of de UAV 2012, wordt vervolgens veelal bepaald dat een eventueel geschil door arbitrage moet worden beslecht. Een eventueel geschil kan in dat geval slechts worden voorgelegd aan het arbitrage instituut wat partijen in de overeenkomst bevoegd hebben verklaard en niet aan de gewone rechter. Partijen moeten dat dan wel schriftelijk overeengekomen zijn. Op grond van artikel 1021 Rechtsvordering is voldoende dat in de overeenkomst wordt bepaald dat partijen arbitrage overeengekomen zijn, maar een verwijzing naar algemene voorwaarden waarin wordt bepaald dat partijen arbitrage overeengekomen zijn volstaat in principe ook (zie een uitspraak van de rechtbank Rotterdam).

Bouwgeschil toch bij de rechtbank?

Uit een recente uitspraak van het Hof Amsterdam volgt dat dan wel duidelijk moet zijn dat ook bedoeld is om een arbitrage overeen te komen.

In gelijke zin kan de rechtbank bevoegd zijn om het geschil te beslechten als in de overeenkomst bewust wordt afgeweken van de eventueel toepasselijke algemene voorwaarden. Lees daarom altijd goed de overeenkomst - en het veelal bijbehorende bestek - door, om te controleren bij welke instantie een eventueel geschil aanhangig moet worden gemaakt. Als namelijk geen arbitraal beding is overeengekomen, dan is de rechtbank altijd bevoegd.

Ook bij overeenkomsten met consumenten kan de rechtbank bevoegd zijn, als er in het arbitraal beding tussen de consument en de aannemer geen bedenktijd is opgenomen dan wel als de consument binnen de bedenktijd (minimaal één maand nadat de aannemer een beroep heeft gedaan op het arbitraal beding) heeft aangegeven het geschil te willen laten beslechten door de rechter (zie artikel 6:236 sub n BW).
Tip: controleer je algemene voorwaarden of sprake is van een arbitraal beding en, zo ja, of daarin al is voorzien in een bedenktijd voor consumenten.

Ten slotte kan de gewone rechter na afloop van een arbitrageprocedure in beeld komen, als één van de partijen meent dat het arbitrale college zich niet aan de regels heeft gehouden. Dat kan echter alleen als  sprake is van een aantal essentiële tekortkomingen in de procedure en/of het arbitrale vonnis. Zie artikel 1065 Rechtsvordering. Die situatie doet zich echter niet snel voor.

Dat is recentelijk bevestigd na een langdurige procedure tussen een opdrachtgever en een aannemer (Raad van Arbitrage nr. 30.878, idem nr. 71.888 en rechtbank Amsterdam). In de uitspraak van de rechtbank te Amsterdam wordt aangegeven dat de opdrachtgever ten onrechte van oordeel is dat het arbitraal hoger beroep vonnis niet of onvoldoende gemotiveerd zou zijn.

Ten slotte

Heeft u (andere) vragen over bouw(contracten)recht of aanbestedingsrecht? Bel of mail ons geheel vrijblijvend!

Deel deze pagina:

Contactpersoon