Aanneming: wie een kuil graaft voor een ander ... moet dat doen in de bouwtijd27 januari 2016

Stagnatie voor risico van de aannemer?!

De gemeente Venlo heeft op basis van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken (UAV 1989) opdracht gegeven aan een aannemer om een nieuw stadskantoor te bouwen met daaronder een parkeerkelder.

In de overeenkomst was vastgelegd dat het werk op een bepaalde datum opgeleverd moest worden en dat bij te late oplevering een korting van € 5.000,- per kalenderdag verschuldigd is. Het werk wordt nu mogelijk 595 kalenderdagen te laat opgeleverd, waardoor de aannemer het risico loopt het werk deels voor niets te hebben gedaan.

In paragraaf 8 lid 4 UAV 1989 (p. 13) wordt echter - vrij vertaald - aangegeven dat als het werk buiten toedoen van de aannemer vertraging oploopt, dat de aannemer dan recht heeft op verlenging van de termijn waarbinnen het werk opgeleverd moet worden. In de UAV 2012 is dat niet anders.

De aannemer stelt op basis daarvan dat het werk met in ieder geval 185 werkdagen vertraagd is als gevolg van voor risico van de gemeente komende omstandigheden in de beginfase van de bouw, o.a. omdat het ontwerp voor de diepwanden voor de parkeerkelder niet zou deugen of niet uitvoerbaar is, het werkterrein anders ligt dan in het bestek omschreven en er in de bodem obstakels en vervuiling voorkomt waar de aannemer bij de ontgraving van de bouwkuip geen rekening mee hoefde te houden. De gemeente betwist dat alles.

In afwijking van paragraaf 49 UAV 1989 (p. 56) is het geschil niet door de Raad van Arbitrage voor de Bouw te Utrecht, maar door de Rechtbank Limburg beoordeeld.

Wat zegt de rechtbank?

De rechtbank oordeelt dat de aannemer niet heeft aangetoond dat uitvoering van het werk overeenkomstig het bestek niet mogelijk was. Op basis daarvan oordeelt de rechtbank vervolgens dat het werk daarom door voor risico van de aannemer komende omstandigheden vertraagd is. Voor wat betreft het bouwterrein oordeelt de rechtbank dat de feitelijke situatie uit de stukken was op te maken en verder dat de aannemer niet heeft aangetoond dat sprake was van enige vertraging. Ten aanzien van de obstakels in de ondergrond oordeelt de rechtbank dat op die locatie met obstakels in de ondergrond rekening had moeten worden gehouden en dat de aangetroffen situatie in redelijkheid voor risico van de aannemer komt. Voor wat betreft de vervuiling oordeelt de rechtbank ten slotte dat sprake was van vervuiling, maar dat de vervuilde grond zonder bezwaar had kunnen worden afgevoerd. Dat de aannemer bijna drie maanden heeft gewacht om de vervuilde grond af te graven komt daarom volgens de rechtbank ook voor risico van de aannemer.

Korting verschuldigd?

Of de aannemer daardoor bij oplevering medio 2016 een korting opgelegd krijgt is onbekend, omdat de gemeente in de procedure geen tegenvordering had ingesteld (mogelijk omdat het werk toen nog niet opgeleverd was en/of omdat de gemeente een eventuele korting met nog komende facturen van de aannemer kan verrekenen).

Kortom

Maak als opdrachtgever in het bestek en in voortgangsrapporten duidelijk wat wanneer gedaan moet worden en wat de gevolgen zijn als dat niet gedaan wordt.

Zorg als aannemer dat je tijdig meld als je van oordeel bent dat er vertraging voor risico van de opdrachtgever ontstaat. Administreer duidelijk wat het gevolg van de vertraging is in tijd en geld en meld dat zo spoedig mogelijk aan de opdrachtgever. Die heeft dan eventueel de keuze om het werk anders te doen uitvoeren.

Houdt er als aannemer verder rekening mee dat je gehouden bent om je mogelijke schade zoveel mogelijk te beperken, bijvoorbeeld door inzet van personeel op een ander werk.

Houdt echter ook goed de contractuele bouwtijd in de gaten, omdat de aannemer - als de vertraging niet voor risico komt van de opdrachtgever - in principe gebonden blijft aan de overeengekomen bouwtijd. Doe je dat niet en wordt het werk te laat opgeleverd, dan kan dat een dure discussie worden en dat zou zonde zijn.

Ten slotte

Heeft u vragen over bouwcontracten of aanbestedingsrecht? Bel of mail ons geheel vrijblijvend!

Deel deze pagina:

Contactpersoon