Crisis- en Herstelwet loopt deuk op10 februari 2016

Besluit uitvoering Chw deels onverbindend

Dit blijkt uit de interessante uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State d.d. 3 februari 2016 inzake bestemmingsplan "Spoorzone" van de gemeente Culemborg (201506246/R/R6).

In de ook om andere redenen boeiende uitspraak vernietigt de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan "Spoorzone" van de gemeente Culemborg dat was aangewezen als experiment zoals bedoeld in de Crisis- en Herstelwet. De gemeenteraad wilde van die mogelijkheid gebruikmaken onder meer omdat dit volgens de gemeenteraad mee zou brengen dat afgeweken kon worden van artikel 3.1 van de Wet Ruimtelijke Ordening, dat bepaalt dat een bestemmingsplan om de tien jaren moet worden herzien.

In het bestemmingsplan werd bepaald gebruik onder het overgangsrecht gebracht, waarbij vaststond - en de gemeenteraad heeft dat ook erkend - dat er niet binnen de gebruikelijke planperiode van tien jaren uitvoering van het bestemmingsplan zou worden gegeven door middel van onteigening bijvoorbeeld, maar dat dit pas zou gebeuren na de periode van tien jaren na vaststelling van het plan.

Een appellant had gesteld dat de Crisis- en Herstelwet in deze niet van toepassing zou mogen zijn.

Het beroep slaagt en de Afdeling stelt de appellant in het gelijk, stellende dat in afwijking van wat de gemeenteraad meende, het bestemmingsplan in deze toch binnen tien jaar moet worden uitgevoerd, omdat de ten hoogste toegestane tijdsduur van de afwijkingen in het 2e, 6e en 7e lid van artikel 7c ten onrechte niet in het  Besluit uitvoering van Crisis- en Herstelwet is opgenomen. Dit niet opnemen betekent dat daaraan verbindende kracht moet worden ontzegd en dat weer de termijn van uitvoering binnen tien jaren geldt. Omdat de gemeenteraad in deze erkende dat niet binnen tien jaren uitvoering zal kunnen worden gegeven aan het plan, wordt het vernietigd.

Met andere woorden, de hoogst toegestane tijdsduur van de afwijkingen als bedoeld in het 2e, 6e en 7e lid van artikel 7c had in het Besluit uitvoering Crisis- en Herstelwet opgenomen moeten worden. Nu dit niet gebeurd is, zijn ze onverbindend en kan daar geen gebruik van worden gemaakt.

De gemeenteraad stelde nog dat ingevolge artikel 7c van het Besluit uitvoering Crisis- en Herstelwet de looptijd van het plan is beperkt tot twintig jaar. De Afdeling beslist evenwel dat dit het niet anders maakt, nu het hier slechts een afwijking van artikel 3.1, 2e lid van de Wet Ruimtelijke Ordening betreft, maar niet de ten hoogste toegestane tijdsduur van die of andere afwijkingen.

Heeft u vragen over dit of een aanverwant onderwerp, neem dan gerust contact met mij op.

Deel deze pagina:

Contactpersoon