HELP, de Aanbestedingswet wijzigt (deel 2)!11 februari 2016

In april 2016 wordt de Aanbestedingswet ingrijpend gewijzigd als gevolg van de implementatie van drie nieuwe Europese richtlijnen voor aanbestedingen. In tien bijdragen bespreken we de komende weken belangrijke wijzigingen en aanvullingen in de Aanbestedingswet. Dit is de tweede aflevering.

Wat wordt er allemaal anders?

#2/10: ruimte voor duurzaamheid en innovatie.

De wijziging van de Aanbestedingswet is mede het gevolg van de toekomstvisie van de Europese Unie. Eén van de ambities ziet op duurzaamheid en innovatie. Om die aspecten te bevorderen is er een aantal wijzigingen doorgevoerd. Een selectie:

Marktconsultatie

Het mocht altijd al, je vooraf oriënteren wat je als opdrachtgever wil, maar het gebeurt relatief weinig. Dat is jammer, want daardoor komt het nogal eens voor dat de opdrachtgever toch niet helemaal krijgt wat deze wil. In artikel 40 van richtlijn 2014/24/EU is daarom expliciet vastgelegd dat marktconsultatie mag. In de Aanbestedingswet wordt naar aanleiding daarvan een gewijzigd artikel 2.51 toegevoegd, waarin regels worden gegeven hoe te waarborgen dat in die situatie andere inschrijvers ook gelijke kansen krijgen als de partij(en) die de opdrachtgever in het kader van een marktconsultatie heeft benaderd ook inschrijven. Bijvoorbeeld door alle informatie die bij de consultatie beschikbaar is gekomen bekend te maken en soms zelfs uitsluiting van deelname van de adviseur uit het voortraject.

Innovatiepartnerschap

De procedure van het innovatiepartnerschap biedt een opdrachtgever de mogelijkheid een partnerschap aan te gaan met een onderneming en - na een succesvolle ontwikkelfase - het daaruit voortkomende product, werk of dienst te verwerven zonder opvolgende aanbesteding. Het is een procedure met voorselectie en daarop volgende onderhandelingen. De procedure kan worden toegepast wanneer een aanbestedende dienst of speciale-sectorbedrijf een behoefte heeft waarvoor op de markt nog geen bestaande oplossing beschikbaar is (bewijs daarvan, door een marktconsultatie, is aan de aanbestedende dienst). De wet geeft alleen de - niet dwingende - volgorde. Net als bij andere aanbestedingen moeten de te stellen eisen objectief zijn. Gunning aan meerdere partijen is mogelijk (art. 2.31b).

Levenscyclus

Om duurzame en innovatieve groei in Europa te stimuleren mogen aanbestedende diensten (nu al) rekening houden met de kosten gedurende de totale levensduur van een dienst, levering of werk. Dat wordt vastgelegd in de wet. Op grond daarvan mogen eisen worden gesteld aan, bijvoorbeeld, de milieubelasting tijdens de productie, uitstoot bij vervoer, energieverbruik, onderhoudskosten en recycling en mag in beginsel ook naar een specifiek keurmerk worden gevraagd. De in dat kader te stellen eisen, voorwaarden en criteria moeten echter in alle gevallen proportioneel zijn en in een redelijke verhouding staan tot het voorwerp van de opdracht. Tevens moeten inschrijvers in staat worden gesteld om op andere wijze bewijs te leveren dat ze aan de eisen voldoen. Zie artikel 2:115a Aanbestedingswet (Aw). Let er bij het stellen van eisen wel op, dat als er eisen worden gesteld dat de aanbestedende dienst die eisen dan objectief moet kunnen en willen controleren.

Laagste kosten

Vanwege de invoering van de regeling van de levenscyclus wordt ook de regeling van de gunningscriteria aangepast en wordt een nieuw criterium ingevoegd met als aanduiding 'laagste kosten berekend o.b.v. kosteneffectiviteit'. De term 'economisch meest voordelige inschrijving' wordt het alles omvattende begrip voor gunningscriteria. Wat vroeger 'economisch meest voordelige inschrijving' was, wordt dan 'beste prijs-kwaliteit'. Laagste prijs blijft ongewijzigd. Zie artikel 2:114 Aw.

Ten slotte

Heeft u vragen over aanbestedingsrecht, architectenrecht of bouwcontracten? Bel of mail ons geheel vrijblijvend!

Deel deze pagina:

Contactpersoon