Contractenrecht: rechtbank of arbitrage?26 februari 2016

Als je een geschil hebt, lees dan voordat je een procedure begint zorgvuldig de overeenkomst en eventuele bijbehorende stukken door om te bepalen waar de procedure gevoerd moet worden. Doe je dat niet, dan kan het zijn dat je ongewild bij de verkeerde instantie terecht komt met alle extra kosten van dien.

Bestemming bereikt. Probeer om te keren, indien mogelijk.

Het zijn kreten uit een navigatieapparaat. Net zo als in de auto is het bij het voorbereiden van een civiele procedure (bijvoorbeeld over de uitleg van een overeenkomst) van belang dat je de juiste route kiest, omdat je anders vertraging kan oplopen of zelfs kan vastlopen.

Als je een overeenkomst sluit op basis van Nederlands recht, dan is de Nederlandse rechter in de regel bevoegd te oordelen over een eventueel geschil tussen partijen.

In overeenkomsten van aanneming van werk, maar ook in veel internationale overeenkomsten, wordt echter vaak gekozen voor arbitrage om geschillen te beslechten. Op grond van artikel 1020 en 1021 Burgerlijke rechtsvordering (Rv) kunnen partijen in een schriftelijke overeenkomst met elkaar afspreken dat eventuele geschillen zullen worden beslecht door arbitrage. De rechter mag dan niet oordelen.

In artikel 1022 en 1074 Rv wordt daarom aangegeven dat als een geschil in dat geval toch aan de rechter wordt voorgelegd, dat de rechter zich dan onbevoegd verklaart. Partijen moeten dan het geschil alsnog voorleggen aan het arbitrage-instituut dat in de overeenkomst tussen partijen wordt genoemd.

Wat gedrukt staat is waar

Het Hof Amsterdam heeft recentelijk uitgemaakt dat een en ander niet anders wordt, als partijen een niet bestaand arbitrage-instituut in hun overeenkomst hebben opgenomen (door verwijzing in die overeenkomst naar algemene voorwaarden waarin weer verwezen werd naar het betreffende arbitrage-instituut). Ook dan is sprake van een geldig arbitraal beding, op grond waarvan de rechtbank onbevoegd is om kennis te nemen van het geschil.

Als partijen na de afwijzing door de rechter niet alsnog een minnelijke regeling weten te treffen, dan zullen partijen hun geschil alsnog aan het (door hen in onderling overleg te bepalen andere) arbitrage-instituut moeten voorleggen. Zie voor de uitspraak: ECLI:NL:GHAMS:2016:512.
Partijen kunnen uiteraard ook alsnog overeenkomen om het geschil toch aan de rechter voor te leggen.

Kortom

Als in je overeenkomst verwezen wordt naar een arbitrage-instituut, controleer dan waartoe je je verbindt als je akkoord gaat. Als vervolgens een geschil ontstaat, leg het geschil dan voor aan de juiste instantie. Je voorkomt daarmee dan de kosten van een bevoegdheidsincident en tijdsverlies.

Let er bij overeenkomsten van aanneming van werk op, dat een (afwijking van een) arbitraal beding in de overeenkomst, het bestek, de algemene voorwaarden zoals genoemd in het bestek en/of in correspondentie tussen partijen kan staan.

Ten slotte

Heeft u vragen over arbitrage, aanneming, bouwcontracten of aanbestedingsrecht?
Neem dan vrijblijvend contact met mij op!

Deel deze pagina:

Contactpersoon