HELP, de Aanbestedingswet wijzigt (deel 3)!1 maart 2016

Medio april 2016 wordt de Aanbestedingswet ingrijpend gewijzigd als gevolg van de implementatie van drie nieuwe Europese richtlijnen voor aanbestedingen. In tien bijdragen bespreken we de komende weken belangrijke wijzigingen en aanvullingen in de Aanbestedingswet. Dit is de derde aflevering.

Wat wordt er allemaal anders?

#3/10: verlaging administratieve lasten en flexibilisering procedures.


Om de kosten van (inschrijving op) aanbestedingen te beperken voor gegadigden, inschrijvers en aanbestedende diensten, wordt door de EU ingezet op beperking van de lasten voor de aanbestedende dienst en inschrijvers. Daarnaast wordt beoogd om procedures eenvoudiger te maken. Een selectie:

Uniform Europees Aanbestedingsdocument: het in Nederland gebruikte Model Eigen Verklaring, wat inschrijvers bij inschrijving op een aanbesteding moeten invullen, wordt vervangen door een Europees model, het Unifom Aanbestedings Document. In de nieuwe situatie moet iedere inschrijver een verklaring indienen. Als sprake is van een combinatie, dan moet iedere combinant een eigen exemplaar invullen. In het nieuwe formulier moeten meer en andere vragen worden beantwoord dan thans, waardoor het de vraag is of wel sprake is van verlichting van administratieve lasten.

De bewijsstukken die een inschrijver moet overleggen om aan te tonen dat voldaan wordt aan de selectie eisen, geschiktheidseisen of uitsluittingsgronden kunnen worden opgeslagen in eCertis, een elektronisch systeem ingesteld door de EU. Bij een aanbesteding mogen voortaan alleen maar de bewijsstukken worden gevraagd welke genoemd worden in eCertis. Nieuw is dat de aanbestedende dienst al tijdens de procedure mag vragen om (een deel van) de bewijsmiddelen in te dienen, als dit noodzakelijk is voor een goed verloop van de procedure.

Elektronisch: vanaf 1 juli 2017 wordt elektronisch aanbesteden verplicht voor opdrachten met een waarde boven de toepasselijke drempels. De aanbestedende dienst moet vanaf die datum zorgen dat alle informatie elektronisch beschikbaar is. Ook de inschrijving en de gunning moeten elektronisch. TenderNed is daartoe het voorgeschreven forum. Elektronisch aanbesteden scheelt de inschrijver portokosten, maar betekent ook dat de inschrijver (nog meer) rekening moet houden met elektronische storingen en tijd die nodig is om stukken te scannen, uploaden, etc. Of sprake is van een lastenverplichting is daardoor twijfelachtig.

Termijn nadere inlichtingen: het kan zijn dat de aanbestedingsstukken vragen oproepen. Een aanbestedende dienst moet die vragen nu in principe uiterlijk zes dagen voor de dag van de inschrijving beantwoorden en voor iedereen kenbaar maken. Het verwerken van de antwoorden in de inschrijving kan daardoor krap worden. Om die reden wordt de termijn verlengd tot tien dagen voor inschrijving.

De onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking heet voortaan mededingingsprocedure met onderhandeling. Aanbestedende diensten kunnen die procedure of de concurrentiegerichte dialoog sneller toepassen indien een openbare of niet-openbare procedure waarschijnlijk niet tot een bevredigend resultaat leidt en/of als sprake is van (enige) innovatie.

Verder wordt het makkelijker om gangbare producten elektronisch in te kopen binnen een dynamisch aankoopsysteem. Ook speciale-sectorbedrijven kunnen voortaan gebruik maken van een dynamisch aankoopsysteem. De verplichting om afzonderlijk opdrachten iedere keer aan te kondigen komt te vervallen.

Kortom

De Aanbestedingswet wordt binnenkort ingrijpend gewijzigd. Zorg daarom dat u nu al  bent voorbereid als u straks succesvol wilt deelnemen aan een aanbesteding.

Ten slotte

Heeft u vragen over aanbestedingsrecht, aanneming van werk of bouwrecht?
Neem dan vrijblijvend contact met mij op!

Deel deze pagina:

Contactpersoon