HELP, de Aanbestedingswet wijzigt (part five)!11 maart 2016

Medio april van dit jaar wordt de Aanbestedingswet (Aw) ingrijpend gewijzigd als gevolg van de implementatie van drie nieuwe Europese richtlijnen voor aanbestedingen. In tien bijdragen bespreken we de komende tijd belangrijke wijzigingen en aanvullingen in de Aanbestedingswet. Dit is de vijfde aflevering.

Wat wordt er allemaal anders?

#5/10: voorbehouden van opdrachten en Publiek-Publieke Samenwerking.

Aanbesteden soms niet nodig!

Op grond van de Aanbestedingswet moet een aanbestedende dienst een opdracht voor een werk, levering of een dienst boven een bepaalde waarde (de drempel) door een aanbesteding in de markt zetten. Dat geldt ook als de ene aanbestedende dienst aanneemt om een opdracht voor een andere aanbestedende dienst uit te voeren.

Onder voorwaarden hoeven (concessie)opdrachten van een aanbestedende dienst aan een andere aanbestedende dienst niet door een aanbesteding in de markt te worden gezet (artikel 2.24 Aw). Om te zorgen dat die samenwerking niet leidt tot vervalsing van de mededinging (van marktpartijen) zijn - onder andere in verband met de aanpassing van de Mededingswet/Wet Markt en Overheid - regels gesteld aan publiek publieke samenwerking. De voorwaarden houden verband met de financiering, de taken van de rechtspersoon en het toezicht van de aanbestedende dienst of het speciale-sectorbedrijf op de rechtspersoon of andere aanbestedende dienst. Als aan de in de Aanbestedingswet omschreven voorwaarden wordt voldaan hoeft in dat geval geen aanbesteding gehouden te worden.

Ook hoeft geen aanbesteding gehouden te worden bij een opdracht tussen twee of meer aanbestedende diensten of speciale sectorbedrijven, indien de opdracht strekt tot uitvoering van hun taken om gemeenschappelijke doelstellingen te verwezenlijken en de samenwerking uitsluitend berust op overwegingen van openbaar belang.

In de wet wordt nu duidelijker omschreven, dat als een aankoopcentrale inkoopt ten behoeve van andere aanbestedende diensten en in dat kader een aanbesteding heeft gehouden, dat de aanbestedende diensten die lid zijn van die aankoopcentrale zelf geen aanbesteding hoeven te houden voor het inkopen van werken, leveringen of diensten die via de aankoopcentrale al zijn aangekocht. Artikel 2.11 e.v. Aw.    

Opdrachten voorbehouden aan bepaalde organisaties mag soms

Uitgangspunt van de Aanbestedingswet is dat in principe een ieder zich kan inschrijven voor een overheidsopdracht.

De huidige Aanbestedingswet biedt echter de mogelijkheid om opdrachten voor te behouden aan sociale werkvoorzieningen als ten minste 50% van de werknemers gehandicapt is. In voorstel voor aanpassing van de Aanbestedingswet wordt de formulering ruimer, zodat dan alleen i) sociale werkvoorzieningen en ondernemers die de maatschappelijke en professionele integratie van gehandicapten of kansarmen tot hoofddoel hebben en waarvan ii) ten minste  ten minste 30% van de werknemers van deze werkplaatsen, ondernemingen of programma’s gehandicapte en/of kansarme werknemers zijn in aanmerking kunnen komen voor inschrijving/gunning van de betreffende opdracht. Artikel 2.82 Aw.

Sociale en specifieke diensten volgens een verlichte procedure

Het onderscheid tussen IIA en IIB-diensten komt te vervallen. Bij een deel van de oorspronkelijke IIB-diensten wordt echter aangenomen dat er geen sprake is van enige grensoverschrijdend interesse voor die opdrachten, zodat daarvoor opnieuw een uitzondering  is gemaakt. Artikel 2.38 Aw en bijlage XIV bij Richtlijn 2014-24-EU.

Voor opdrachten voor sociale en andere specifieke diensten met een waarde boven  € 750.000 moet een aankondiging worden geplaatst. Voor speciale-sectorbedrijven geldt dat voor dergelijke opdracht bij een geschatte waarde vanaf € 1.000.000. Dat zal in de praktijk betekenen dat veel sociale en andere specifieke diensten direct gegund mogen worden aan een opdrachtnemer.

Kortom

De Aanbestedingswet wordt binnenkort ingrijpend gewijzigd. Zorg daarom dat u nu al  bent voorbereid, als u straks succesvol wilt deelnemen aan een aanbesteding.

Ten slotte

Heeft u vragen over aanbestedingsrecht, aanneming van werk of bouwrecht?
Neem dan vrijblijvend contact met ons op!

Deel deze pagina:

Contactpersoon