HELP, de Aanbestedingswet wijzigt (épisode six)!2 april 2016

Naar verwachting treedt de gewijzigde Aanbestedingswet op 1 juli aanstaande in werking. In tien bijdragen bespreken we de belangrijke wijzigingen en aanvullingen in de Aanbestedingswet. Dit is alweer de zesde aflevering.

Wat wordt er allemaal anders?

#6/10: Eén regime voor concessieopdrachten.


Door implementatie van de Europese Richtlijn 2014/23/EU voor het plaatsen van Concessieopdrachten komt er een eenduidige en uniforme regeling voor plaatsing van concessieopdrachten voor diensten en werken. Omdat een concessie een bepaald type opdracht is, worden alle bepalingen die betrekking hebben op het opdragen van concessies in een nieuw deel 2A van de Aanbestedingswet geplaatst (na het huidige artikel 2.163 Aanbestedingswet).

Voor het geval onduidelijk is of sprake is van een concessie of 'gewone' opdracht geeft artikel 2a.4 e.v. Aw een regeling om te bepalen welk regime voor gaat. 

Aanbesteden altijd nodig?   

Uit de definitie van een concessie in artikel 1.1 Aanbestedingswet (Aw) volgt, dat van een concessie pas sprake is als een opdracht juridisch afdwingbaar is en de concessiehouder ook daadwerkelijk (een deel van) het exploitatierisico draagt.

In artikel 2a.13 Aw wordt aangegeven in welke gevallen geen aanbesteding van een concessie nodig is. Dat zijn deels dezelfde uitzonderingen als bij andere opdrachten. In artikel 2a.29 Aw wordt aangegeven dat voor concessies voor sociale en andere specifieke diensten, net zo als bij andere aanbestedingen, een verlicht regime geldt.

Berekening opdrachtwaarde

Hoe de omvang, de waarde, van een concessie bepaald moet worden wordt in artikel 2a.9 e.v. Aw aangegeven. Die opsomming is min of meer gelijk aan de wijze van berekening bij andere aanbestedingen.

Drempel concessieopdracht

Voor diensten en werken komt er een uniforme drempel (2016/2017: € 5.225.000) waarboven een concessie door een aanbesteding in de markt moet worden gezet, ongeacht wie de (potentiële) opdrachtgever is. Dat is anders als de waarde van de concessie op het moment van gunning onder de drempel uitkomt en ten tijde van de gunning 20% hoger blijkt te zijn en daardoor boven de drempel uit komt. In dat geval moet dan alsnog een aanbesteding doorlopen worden.

Duur opdracht

In artikel 2a.27 Aw wordt bepaald dat de looptijd van een concessie in principe 5 jaar is vanaf de datum van gunning. Van die termijn kan gemotiveerd worden afgeweken, als de periode waarin redelijkerwijs van een concessiehouder verwacht mag worden dat hij de investeringen die hij heeft gedaan voor de exploitatie van de werken of diensten kan terugverdienen langer is dan vijf jaar. In dat geval wordt de termijn van de concessie beperkt tot de langere periode waarin een ondernemer zijn investering met enig er rendement kan terugverdienen.

Meerwerk?

Wijziging van de concessieopdracht is na gunning zonder aanbesteding toegestaan, zolang het bedrag van de wijziging per saldo niet meer bedraagt dan 10% van de oorspronkelijke concessieopdracht en de algemene aard van de opdracht daardoor niet wijzigt. Voor het overige is de (nieuwe) regeling van artikel 2.163a t/m 2a.163g van overeenkomstige toepassing, waarin de handvatten om vast te stellen of sprake is van een wezenlijke wijziging (zoals in de rechtspraak verwoord) zijn vastgelegd.

Kortom

De Aanbestedingswet wordt binnenkort ingrijpend gewijzigd. Zorg daarom dat u nu al  bent voorbereid, als u straks succesvol wilt inschrijven op een aanbesteding. Na lezing van deze reeks artikelen heeft u de belangrijkste wijzigingen al onder de knie.

Ten slotte

Heeft u vragen over aanbestedingsrecht, aanneming van werk of bouwrecht?
Neem dan vrijblijvend contact met ons op!

Deel deze pagina:

Contactpersoon