Kunnen schuldeisers inzage eisen in de administratie van hun failliete wederpartij?2 mei 2016

In een procedure voor de Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2016:612) tussen de curator van een failliete vennootschap enerzijds en een crediteur van diezelfde failliete vennootschap anderzijds lag de vraag voor of de crediteur inzage kan verkrijgen in de (financiële) administratie. De crediteur wilde beoordelen of het mogelijk was een vordering in te stellen tot aansprakelijkstelling van de (feitelijk) bestuurders van de failliete vennootschap. Het verzoek was ingesteld op grond van artikel 3:15j, aanhef en onder d BW en luidt als volgt:

"Openlegging van tot een administratie behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers kunnen, voorzover zij daarbij een rechtstreeks en voldoende belang hebben, vorderen:
d. schuldeisers in het geval van faillissement of toepassing van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen, ten aanzien van de boekhouding van de failliet onderscheidenlijk degene ten aanzien van wie de schuldsanering van toepassing is."

Het verzoek was ingegeven door het niet betaald krijgen van een deel van de koopsom voor verkochte machines waarvoor een overeenkomst van geldlening was gesloten. De crediteur stelde zich op het standpunt dat de (feitelijk) bestuurders van de failliete vennootschap een verwijt kon worden gemaakt van het niet betaald krijgen van de resterende koopsom. De curator stelt zich (onder meer) op het standpunt dat de crediteur hiervoor "geen rechtstreeks en voldoende belang" heeft in de zin van art. 3:15j, aanhef en onder d BW. De crediteur verzocht in de optiek van de curator slechts inzage in de (financiële) administratie van de failliete vennootschap om op die manier de aansprakelijkstelling van een (feitelijke) bestuurder van de vennootschap te kunnen onderbouwen.

Hoge Raad

In zijn arrest van 8 april 2016 beantwoordt de Hoge Raad de voorliggende vraag als volgt:

"Van een dergelijk belang is sprake indien de schuldeiser inzage in de boekhouding van de failliet verlangt teneinde zijn rechtsbetrekking met de failliet – en daarmee met de boedel – nader vast te (doen) stellen, bijvoorbeeld met betrekking tot de hoogte, aard of inhoud van zijn vordering. Indien echter inzage wordt verlangd met het oog op een mogelijk door hem in te stellen vordering tegen een derde, zoals de voormalige beleidsbepaler van een failliete vennootschap, is geen sprake van een rechtstreeks en voldoende belang als bedoeld in art. 3:15j, aanhef en onder d, BW."

De vordering tot verkrijging van inzage wordt derhalve afgewezen. De Hoge Raad geeft nog wel een vingerwijzing waar hij overweegt dat indien een schuldeiser van een failliete vennootschap informatie uit diens boekhouding wenst te verkrijgen met het oog op een eventueel door hem in te stellen vordering tegen een derde, hij daartoe op de voet van art. 843a Rv een vordering tegen de curator aanhangig kan maken.

Mocht u inzage willen vorderen in de administratie van een failliete vennootschap, omdat u van mening bent dat deze informatie benodigd is voor het bepalen van (de hoogte van) uw vordering of anderszins, neem dan contact op met één van de ondernemingsrechtadvocaten.

Deel deze pagina:

Contactpersoon