HELP, de Aanbestedingswet wijzigt (parte cette)!3 mei 2016

Naar verwachting treedt de gewijzigde Aanbestedingswet op 1 juli aanstaande in werking. In tien bijdragen bespreken we de belangrijke wijzigingen en aanvullingen in de Aanbestedingswet (Aw). Dit is alweer de zevende aflevering.

Wat wordt er allemaal anders?

#7/10: regels voor (wezenlijke) wijziging van een gegunde opdracht.


Bestaande regels

In het huidige artikel 2.33 Aw is voorzien in aanpassing van een gegunde overeenkomst voor wat betreft aanvullende leveringen.

In het huidige artikel 2.35 Aw is (in navolging van de oude richtlijnen 92/50/EEG en 2014/18/EG) daarnaast een regeling opgenomen, op grond waarvan opdrachten voor aanvullende werken of diensten tot een waarde van 50% van de oorspronkelijke opdracht onderhands mogen worden opgedragen aan de ondernemer die de oorspronkelijke overheidsopdracht uitvoert, indien de aanvullende opdracht nodig is als gevolg van een onvoorziene omstandigheid en de aanvullende opdracht nodig is voor een goede afronding van de overheidsopdracht.

Nieuwe richtlijnen: rechtspraak gecodificeerd.

Het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU) heeft zich meermaals gebogen over de vraag of wijziging van een overheidsopdracht gedurende de looptijd tot gevolg had dat een nieuwe aanbestedingsprocedure gevolgd moest worden. Zie bij voorbeeld de arresten Succhi di Frutta (zaak C-496/99), Commissie/Italië (C-340/02), Pressetext (C-454/06), Wall (C-91/08) en Commissie/Duitsland (C-160/08).

Met artikel 72 van Richtlijn 2014/24/EU wordt deze jurisprudentie gecodificeerd. Daardoor blijft het uitgangspunt dat wijziging van een overheidsopdracht tijdens de looptijd in principe tot gevolg heeft dat een nieuwe aanbesteding gehouden moet worden voor het gewijzigde deel van de overeenkomst. Zie artikel 163a Aw.

Nieuwe regels

Artikel 2.33 Aw blijft nagenoeg ongewijzigd bestaan. Artikel 2.35 Aw komt te vervallen en wordt 'vervangen' door artikel 2.163a Aw e.v. Uitsluitend in de in artikel 2.163b t/m 2.163g Aw bedoelde gevallen kan worden afgezien van een nieuwe aanbesteding na wijziging van de overeenkomst.

Geen nieuwe aanbesteding nodig

In de nieuwe regeling wordt aangegeven wanneer een wijziging niet wezenlijk is en wanneer wel en wanneer dus (g)een nieuwe procedure nodig is. Geen nieuwe procedure is, onder andere, nodig als i) in de oorspronkelijke overeenkomst voorzien is in indexatie, ii) op voorhand in de overeenkomst voorzien was in de betreffende aanpassing (zie ook artikel 2.36 Aw), iii) als de wijziging een bepaald bedrag niet overstijgt (artikel 2.163b en 2.163c Aw) of iv) sprake is van rechtsopvolging onder algemene of bijzondere titel van de oorspronkelijke opdrachtnemer door een nieuwe partij, indien de opvolger voldoet aan de oorspronkelijke eisen (artikel 2.163f Aw).

Uit artikel 2.163d en 2.163e Aw volgt dat onder omstandigheden aanvullende opdrachten tot een bedrag van 50% van de oorspronkelijke opdracht toegestaan zijn en cumulatief zelfs nog meer, zolang de opvolgende opdrachten niet zijn ingegeven met het doel om de Aanbestedingswet te vermijden.

Wel een nieuwe aanbesteding nodig

Een nieuwe procedure is wel nodig als de aard van de opdracht wijzigt als gevolg van de wijzigingen, of als de opdracht materieel wijzigt (artikel 2.163c en 2.163g Aw). Ook indien a) andere ondernemers aan de oorspronkelijke opdracht hadden kunnen deelnemen als de wijzigingen toen al bekend waren geweest, b) de opdracht in dat geval indertijd aan een andere partij gegund zou zijn, c) de opdracht meer of andere gegadigden getrokken zou hebben, d) het economisch evenwicht ten gunste van de opdrachtnemer wijzigt op een wijze welke niet voorzien was in de oorspronkelijke opdracht, e) het toepassingsgebied van de opdracht aanzienlijk wordt verruimd of e) de opdrachtnemer wordt gewijzigd op andere wijze dan voorzien in artikel 2.163f Aw, moet opnieuw een aanbesteding gehouden worden (artikel 2.163g Aw).

In het laatste geval zal de lopende overeenkomst moeten worden beëindigd. Het is verstandig als een aanbestedende dienst daar in de overeenkomst al in voorziet.

Kortom

De Aanbestedingswet wordt binnenkort ingrijpend gewijzigd. Zorg daarom dat u nu al  bent voorbereid, als u straks succesvol wilt inschrijven op een aanbesteding. Na lezing van deze reeks artikelen heeft u de belangrijkste wijzigingen al onder de knie.

Ten slotte

Hebt u vragen over aanbestedingsrecht, aanneming van werk of bouwrecht?
Neem dan vrijblijvend contact met mij op!

Deel deze pagina:

Contactpersoon