Een in faillissement erkende vordering verjaart eerst na 20 jaar17 mei 2016

Wanneer een schuldenaar in staat van faillissement wordt verklaard door de rechtbank kunnen schuldeisers hun vordering ter verificatie indienen bij de curator. De curator zal de vordering vervolgens plaatsen op de lijst met voorlopig erkende vorderingen. Indien er in het faillissement voldoende geld beschikbaar is voor een uitdeling op de concurrente vorderingen (vorderingen zonder enig voorrecht of voorrang), dan dient er een zogenaamde verificatievergadering plaats te vinden. Tijdens deze zitting, waarbij aanwezig zijn de curator, de rechter-commissaris, de schuldenaar en de schuldeisers, wordt de lijst met voorlopig erkende vorderingen (de crediteurenlijst) doorgenomen en verschaft de schuldenaar of diens bestuurder zo nodig inlichtingen. Wanneer de op de crediteurenlijst opgenomen vorderingen niet worden betwist, dan staan zij onherroepelijk vast (zij zijn aldus geverifieerd). Dit wordt opgenomen in een proces-verbaal.

Op 29 april 2016 heeft de Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2016:729) geoordeeld dat de in het proces-verbaal van de verificatievergadering vastgelegde erkenning van een vordering op één lijn te stellen is met de toewijzing van een vordering in een rechterlijk vonnis, mits de schuldenaar de vordering niet heeft betwist. Daarbij wijst de Hoge Raad op de waarborgen waarmee de verificatie van vorderingen is omkleed.

Gevolg van de erkenning van een vordering tijdens de verificatievergadering is dat ook de verjaring van de bevoegdheid tot ten uitvoerlegging van dit proces-verbaal op één lijn te stellen met een rechterlijk vonnis. Dat betekent dat een deurwaarder met dat proces-verbaal incassomaatregelen kan treffen op een zelfde wijze als met een rechterlijk vonnis. Dit betekent voorts, aldus de Hoge Raad, dat de erkende vordering eerst verjaart na verloop van 20 jaar. De verjaringstermijn gaat lopen de dag nadat het proces-verbaal door de rechter-commissaris en de griffier is ondertekend.

Wanneer de vordering van een schuldeiser is geverifieerd tijdens een verificatievergadering, dan kan deze schuldeiser na het beëindigen van het faillissement nog 20 jaar proberen zijn vordering te verhalen op zijn schuldenaar voor het deel van de vordering dat vanuit het faillissement onbetaald is gelaten.

Wilt u meer weten over de incasso van uw vordering nadat het faillissement van uw schuldenaar is beëindigd, neem dan gerust contact op met een van onze advocaten.

Deel deze pagina:

Contactpersoon