HELP, de Aanbestedingswet wijzigt (parte oito)!3 juni 2016

Naar verwachting treedt de aanzienlijk gewijzigde Aanbestedingswet op 1 juli a.s. in werking. In tien bijdragen bespreken we de belangrijke wijzigingen en aanvullingen in de Aanbestedingswet (Aw). Dit is alweer de achtste aflevering.
 

Wat wordt er allemaal anders?

#8/10: 'level playing field', belangenconflict, integriteit en uitsluiting.

Belangenconflict en 'level playing field'

Uitgangspunt is dat alle inschrijvers gelijke kansen moeten hebben en op gelijke wijze moeten worden behandeld. Om die reden mag een opdracht ook niet toegeschreven worden op een specifiek merk of opdrachtnemer. Dat is niet nieuw.

Bij een aanbestedingsprocedure dienen daarom de gelijke kansen van deelnemende partijen te worden gewaarborgd en integriteitrisico’s te worden tegengegaan. De door een aanbestedende dienst in dat kader te nemen maatregelen moeten evenredig zijn en mogen niet onnodig restrictief zijn.

In de situatie waarbij een potentiële inschrijver als adviseur betrokken is bij de voorbereiding van een aanbesteding kan echter een potentiële inschrijver meer weten, meer informatie hebben, dan de andere gegadigden. De gelijke behandeling komt dan mogelijk in gevaar. Bij marktconsultatie kan zich het zelfde risico voordoen. Dat kan ondervangen worden als de aanbestedende dienst in een zo vroeg mogelijk stadium alle mogelijk relevante informatie voor een opdracht openbaar bekend maakt. Dat volgde ook al uit rechtspraak, maar komt nu ook in de Aw te staan.

Doet zich desondanks een belangenconflict voor, dan kan de aanbestedende dienst besluiten om de betrokken inschrijver uit te sluiten van verdere deelname. De inschrijver die het betreft mag echter voordien proberen bewijs te leveren dat geen sprake is van een belangenconflict.

Integriteit en uitsluiting

Om integriteitsproblemen te voorkomen tussen de aanbestedende dienst en gegadigden wordt in artikel 1.10b (Aw) bepaald, dat aanbestedende dienst maatregelen moet treffen om fraude, bevoordeling, corruptie en belangenconflicten doeltreffend te voorkomen, vervalsing van de mededinging te vermijden, de transparantie van de procedure te waarborgen en gelijke behandeling van alle ondernemers te verzekeren.

Voor interne integriteitskwesties bij de inschrijver wordt in artikel (2.86 en) 2.87 Aw onder andere bepaald dat een aanbestedende dienst een inschrijver kan uitsluiten als de aanbestedende dienst aannemelijk kan maken dat die inschrijver een zodanige fout heeft gemaakt bij de uitoefening van zijn bedrijf dat diens integriteit in twijfel moet worden getrokken. Ook het aanzienlijk en voortdurend tekortschieten bij een eerdere opdracht kan soms reden zijn tot uitsluiting.

Let op dat een eventuele sanctie, zoals uitsluiting, proportioneel is en vooraf in de aanbestedingsstukken wordt bekendgemaakt (artikel 1.10 en 1.19 Aw).

Op grond van artikel 2.86a Aw kan de aanbestedende dienst bij tijdelijke en/of geringe inbreuken echter ook afzien van uitsluiting, als dat in de gegeven omstandigheden onredelijk zou zijn.

Als uitsluiting dreigt, dan moet de inschrijver die het betreft op grond van artikel 2.87a Aw tegenbewijs kunnen leveren dat in zijn geval geen sprake is van een integriteitsproblemen, dan wel moet deze kunnen aantonen dat inmiddels afdoende maatregelen getroffen zijn om herhaling te voorkomen. Als de aanbestedende dienst het bewijs door de inschrijver voldoende vindt, dan hoeft de betreffende inschrijver niet uitgesloten te worden. Als de aanbestedende dienst de bewijsstukken onvoldoende vindt en alsnog tot uitsluiting overgaat, dan moet in het besluit goed gemotiveerd worden aangegeven waarom de aanbestedende dienst van oordeel is dat de betrouwbaarheid van de inschrijver onvoldoende is aangetoond en uitgesloten moet worden van verdere deelname aan een aanbesteding.

Kortom

De Aanbestedingswet wordt binnenkort ingrijpend gewijzigd. Zorg daarom dat u nu al  bent voorbereid, als u straks succesvol wilt inschrijven op een aanbesteding. Na lezing van deze reeks artikelen heeft u de belangrijkste wijzigingen al onder de knie.

Ten slotte

Hebt u vragen over aanbestedingsrecht, aanneming van werk of bouwrecht? Neem dan vrijblijvend contact met mij op!

N.B.: Op maandag 4 juli 2016 organiseert ons kantoor een seminar over dit boeiende onderwerp !

 

Deel deze pagina:

Contactpersoon