Uitkoopregeling voor woningen onder een hoogspanningslijn17 juni 2016

Op 1 januari 2017 start de uitkoopregeling die de uitkoop van woningen, die recht onder de draden van een hoogspanningsleiding staan, mogelijk maakt. Deze regeling geldt tot en met 31 december 2021.

De regeling wordt dit najaar definitief vastgesteld. Over de exacte vormgeving en de uitvoering van de regeling en het onderzoek naar alternatieven voert het Ministerie van Economische Zaken nog overleg met de betrokken gemeenten en bewoners.

Voor wie geldt de regeling?

De uitkoopregeling geldt voor woningen die op de peildatum (van 1 januari 2017):

  • recht onder de draden van de hoogspanningslijn van 220 of 380 kV (kilovolt) staan, of
  • recht onder de draden van een hoogspanningslijn van 50, 110, of 150 kV staan en buiten een bevolkingskern liggen, of
  • recht onder de draden van een hoogspanningslijn van 110 of 150 kV staan, binnen een bevolkingskern liggen en de tracélengte korter dan 1 kilometer is.

De woning hoeft niet volledig onder de draden van een hoogspanningslijn te staan, een klein deel van de woning volstaat ook.

Uitzonderingen

De regeling geldt niet voor bedrijven. Als zich ook een bedrijf op het perceel bevindt, dan wordt alleen de woning uitgekocht. 

De uitkoopregeling geldt niet voor woningen die niet loodrecht onder een hoogspanningsleiding staan dan wel onder een hoogspanningsleiding staan die op afzienbare termijn ondergronds kan worden gebracht of kan worden verplaatst.

Wat moet u doen om voor deze uitkoopregeling in aanmerking te komen?

De regeling is vrijwillig. U kiest zelf of u er gebruik van wilt maken. Als u uw woning via de regeling wilt verkopen, kunt u zich vanaf 1 januari 2017 bij de overheid melden. Dit najaar wordt de uitkoopregeling waarin de exacte procedure is opgenomen gepubliceerd.

Wat is de waarde die u voor uw woning krijgt vergoed?

De taxatie van uw woning geschiedt op basis van de marktwaarde. De marktwaarde is de vrije onderhandse verkoopwaarde in het economisch verkeer. Uitgangspunt is dat er verkocht wordt op vrijwillige basis, dus zonder dwang. Van een onteigeningsvergoeding is dus geen sprake.

Hoe verloopt de taxatie en welke kosten worden vergoed?

Nadat u uw woning heeft aangemeld bij de overheid en vastgesteld is dat u in aanmerking komt voor de uitkoopregeling, brengt een taxateur de waarde van uw woning in kaart. Deze onafhankelijke taxateur wordt in overleg met u ingeschakeld. U kunt een tweede taxateur voor een "second opinion" inschakelen als u het niet eens bent met de door de eerste taxateur bepaalde waarde. Mochten de beide taxateurs het niet eens worden over de waarde van uw woning, dan kan een derde taxateur worden ingeschakeld. De drie taxateurs bepalen vervolgens gezamenlijk de waarde van uw woning.

De getaxeerde waarde wordt u in de vorm van een aanbod tot uitkoop voorgelegd. Het is aan u of u dit aanbod accepteert.

De kosten van de eerste taxateur worden door de overheid betaald. De kosten van de tweede taxateur betaalt u "in beginsel" zelf. In de definitieve regeling zal mogelijk uitsluitsel worden verstrekt over de vraag wanneer de kosten van de tweede taxateur eveneens voor rekening van de overheid komen. Dat zou bijvoorbeeld het geval kunnen zijn wanneer de waarde van de woning hoger wordt vastgesteld als gevolg van de tweede taxatie. De kosten van de eventuele derde taxateur komen voor rekening van partijen gezamenlijk.

Mocht u nog vragen hebben, neemt u dan contact met mij op.

Deel deze pagina:

Contactpersoon