Wet Huis voor Klokkenluiders30 juni 2016

Een klokkenluider is een werknemer die (een vermoeden van) een misstand of onregelmatigheid binnen de organisatie waar hij werkzaam is naar buiten brengt (nadat binnen de organisatie zelf geen gehoor is gegeven aan zijn klachten). In de praktijk blijkt dat klokkenluiders vaak in een lastige positie verkeren, zowel tijdens als na hun dienstverband.

De wet Huis voor Klokkenluiders treedt op 1 juli 2016 in werking. Deze wet heeft tot doel de voorwaarden voor het melden van maatschappelijke misstanden binnen organisaties te verbeteren. De wet voorziet in de oprichting van een 'Huis voor klokkenluiders' dat onderzoek doet naar maatschappelijke misstanden en aanbevelingen doet om problemen op te lossen. Desgewenst zal het Huis voor klokkenluiders werknemers (en werkgevers) adviseren en begeleiden. De wetgever beoogt met deze nieuwe wet melders van misstanden beter te beschermen.

Om de melders van misstanden beter te beschermen, voert de wetgever onder meer in dat organisaties met ten minste vijftig werknemers een interne klokkenluidersregeling moeten hebben. Artikel 2 van de wet Huis voor Klokkenluiders luidt daartoe:

"De werkgever die in de regel ten minste vijftig personen in dienst heeft, stelt een procedure vast voor het omgaan met het melden van een vermoeden van een misstand binnen zijn organisatie".

Het Huis voor Klokkenluiders (tot 1 juli 2016: het Adviespunt Klokkenluiders) heeft epubliceerd die door organisaties gebruen modelregeling met toelichting geikt kan worden om deze interne procedure vast te stellen. De ondernemingsraad heeft ten aanzien van een dergelijke regeling overigens instemmingsrecht (artikel 27 WOR)!

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan gerust contact met ons op!

Deel deze pagina:

Contactpersoon