HELP, de Aanbestedingswet wijzigt (część dziesiec)!1 juli 2016

De aanzienlijk gewijzigde Aanbestedingswet is op 1 juli a.s. in werking getreden. In tien bijdragen bespreken we de belangrijke wijzigingen en aanvullingen in de Aanbestedingswet (Aw). Dit is de tiende en laatste aflevering.

Wat wordt er allemaal anders?

#10/10: speciale sectoren.

Toepassingsbereik

De exploratie van olie, gas, etc. vallen niet meer onder het bereik van richtlijn 2014/25/EU.

Gewone postdiensten, zoals brief bezorging, blijven vallen in principe onder de richtlijn, maar post gerelateerde activiteiten zoals financiële, logistieke, elektronische en filateliediensten) vallen voortaan niet meer onder richtlijn 2014/25/EU.

Aanbestedende instanties die geen aanbestedende dienst of overheidsbedrijf in de zin van de Aw zijn, zijn alleen aan richtlijn 2014/25/EU onderworpen voor wat betreft activiteiten die aan hen op basis van een bijzonder of uitsluitend recht zijn verleend.

Aankoopcentrale/gezamenlijke inkoop/zelf

Net zo als bij richtlijn 2014/24/EU voor overheidsopdrachten kunnen speciale sectorbedrijven (al dan niet uit verschillende lidstaten) inkopen doen via een aankoopcentrale of gezamenlijk inkopen via een aanbesteding. Artikel 3.10 e.v. Aw.

Voor speciale sectorbedrijven is nu ook een regeling opgesteld voor het 'zelf' verrichten van opdrachten door een andere rechtspersoon. Artikel 3.23a e.v. Aw.

Innovatiepartnerschap

Voor speciale sectorbedrijven is een nieuwe procedure mogelijk voor het aangaan van een partnerschap met een ondernemer voor een innovatieve opdracht voor een werk, levering of dienst die nu nog niet op de markt verkrijgbaar is. Artikel 3.35b Aw.

Sociale en andere specifieke diensten

Voor opdrachten voor sociale en andere specifieke diensten kan een speciale sectorbedrijf de procedure volgen als omschreven in richtlijn 2014/24/EU (en bijlage XVII daarvan) voor dergelijke diensten. Artikel 3.40 Aw.

Gunningscriteria

Op dezelfde wijze als bij overheidsopdrachten wordt de economisch meest voordelige inschrijving het paraplubegrip voor alle gunningscriteria. Artikel 3.74 en 2.114 Aw. Gunning kan vervolgens plaatsvinden op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding (de oude EMVI), laagste kosten berekend op basis van kosteneffectiviteit (waaronder de kosten van de levenscyclus) of laagste prijs.

Looptijd raamovereenkomst

De looptijd voor een raamovereenkomst wordt 8 jaar om de mededinging te vergroten. Langer is mogelijk in uitzonderingsgevallen, mits goed gemotiveerd en onderbouwd. Artikel 3.80 Aw.

Wijziging speciale sectoropdracht

De bepalingen over wijziging van overheidsopdrachten na gunning (artikel 2.163a e.v. Aw) gelden ook voor speciale sectoropdrachten. Zie artikel 3.80d Aw.

Kortom

De Aanbestedingswet wordt binnenkort ingrijpend gewijzigd. Zorg daarom dat u nu al  bent voorbereid, als u straks succesvol wilt inschrijven op een aanbesteding of een geslaagde aanbesteding wil uitschrijven. Na lezing van deze reeks artikelen heeft u de belangrijkste wijzigingen onder de knie.

Ten slotte

Hebt u vragen over aanbestedingsrecht, aanneming van werk of bouwrecht? Neem dan vrijblijvend contact met mij op, of meld u aan voor ons gratis seminar over de nieuwe Aanbestedingswet op 4 juli a.s. vanaf 14:00 uur in Leiden.

Deel deze pagina:

Contactpersoon