Aanneming van werk: oplevering11 juli 2016

In veel bouwopdrachten wordt een datum voor oplevering opgenomen. Op het niet halen van de datum voor oplevering staat bovendien vaak een boete.

Opdracht en eind- of opleverdatum

Als je opdracht geeft om een bouwwerk te realiseren, dan is het verstandig om een datum vast te leggen waarop het werk gereed moet zijn. Ook is het verstandig om een boete op te late oplevering te stellen voor het geval de overeengekomen datum van oplevering niet gehaald wordt. Of een bonus als het werk eerder naar behoren wordt opgeleverd.

Meerwerk en vertraging

Indien je als opdrachtgever merkt dat de geplande datum voor oplevering niet gehaald wordt, dan is het verstandig om de aannemer aan te manen. Bedenk wel dat als het werk in de tussentijd moeilijker of omvangrijker is geworden, dat de aannemer onder omstandigheden recht heeft op extra bouwtijd, bouwtijdverlenging, en dat je als opdrachtgever in dat geval geen boete kan claimen voor het overschrijden van de oorspronkelijk overeengekomen bouwtijd.

Hetzelfde geldt als er vertraging is opgetreden vanwege oorzaken die bij de opdrachtgever liggen, dan wel voor diens risico komen.

Oplevering

De datum waarop het werk klaar moet zijn is belangrijk, o.a. omdat het risico voor het werk met de oplevering weer terug gaat naar de opdrachtgever. Ook is de overeengekomen datum het moment waarop de (adviseur van de) opdrachtgever controleert of het werk naar behoren is uitgevoerd en de oplevering aanvaard wordt. De aannemer moet dan wel (in de regel schriftelijk/per e-mail) aangeven dat het werk klaar is en opgenomen kan worden door de opdrachtgever. Als de opdrachtgever daar niet tijdig op reageert, dan wordt het werk geacht klaar te zijn óók als nadien blijkt dat het werk (volgens de opdrachtgever) toch nog niet (geheel) gereed was. Zie bijvoorbeeld ECLI:NL:GHARL:2016:5273.

Als het werk wel wordt opgenomen door de opdrachtgever, dan zijn kleine gebreken (zoals een krasje, of een stopcontact wat nog aangebracht moet worden) in de regel geen reden om de oplevering te weigeren, er vanuit gaande dat de betreffende punten de ingebruikname van het werk niet in de weg staan en binnen circa twee à vier weken alsnog naar behoren uitgevoerd kunnen worden en de aannemer dat ook doet.

Boete of korting

Als het werk te laat wordt opgeleverd, dan is de aannemer in verzuim (tenzij hij recht heeft op termijnverlenging, zie hiervoor). Als dan een korting is overeengekomen, dan kan de opdrachtgever de korting voor de te late oplevering verrekenen met de nog te betalen termijnen van de aanneemsom en/of meerwerk. Een ingebrekestelling is dan niet meer nodig. Zie artikel 6:83 sub a BW. Zie in dat kader bijvoorbeeld ECLI:NL:GHSHE:2016:2441.

Melding, onderhoud, verborgen gebrek of garantie

Als een gebrek wat na de oplevering (weer) wordt geconstateerd al voorafgaande aan de oplevering was gemeld, er in de overeenkomst is bepaald dat de aannemer gebreken aan het werk gedurende een bepaalde periode na de oplevering moet herstellen, het gebrek niet bij oplevering onderkend kon worden omdat sprake is van een zogenaamd verborgen gebrek en/of omdat de aannemer het werk gedurende een zekere periode na de oplevering garandeert, dan kan de opdrachtgever echter ook na de oplevering nog klagen over gebreken aan het werk.

Kortom

Let goed altijd goed op welke termijnen zijn overeengekomen. Controleer ook regelmatig of de termijn niet in gevaar komt. Werk mee aan de oplevering.

Ten slotte

Hebt u vragen over arbitrage, aanbestedingen, aanneming van werk of bouwrecht? Neem dan vrijblijvend contact met mij op!

Deel deze pagina:

Contactpersoon