Aanbestedingsrecht: doe wat er gevraagd wordt!21 juli 2016

Aanbestedingswet is formaliteitenrecht. Een ogenschijnlijk klein verzuim wat makkelijk recht te zetten is, kan tot gevolg hebben dat je inschrijving ongeldig is en uitgesloten wordt van verdere deelname.

Eisen opdrachtgever

Een aanbestedende dienst heeft een grote vrijheid in de te stellen eisen, zolang de eisen maar in redelijke verhouding staan tot de aard en omvang van de in de markt gezette opdracht. Zie bijvoorbeeld: ECLI:NL:RBMNE:2016:3518.

Voorgeschreven ondertekenwijze

Om in aanmerking te komen voor gunning van de opdracht moet een inschrijver voldoen aan alle door de aanbestedende dienst gestelde eisen, ook voor wat betreft het indienen van de inschrijving.

Dat bleek recentelijk ook weer. In de aanbestedingstukken was aangegeven: 'Met nadruk wordt er op gewezen dat een inschrijving door middel van TenderNed uitsluitend digitaal kan worden ingediend waarbij de documenten moeten worden ondertekend door middel van een gekwalificeerde elektronische handtekening met beveiligingsniveau IV (PKIoverheid certificaat of EU Qualified certificaat).'

En: 'De documenten die dienen te worden ondertekend dienen in pdf-format te zijn voorzien van een gekwalificeerde elektronische handtekening met beveiligingsniveau IV (PKIoverheid certificaat of EU Qualified certificaat).'

In de Nota van Inlichtingen zijn daar vragen over gesteld, waarna herhaald is dat de bij de inschrijving in te dienen stukken voorzien dienden te zijn van een elektronische handtekening zoals voorgeschreven in de aanbestedingsstukken.

Inschrijving

Een inschrijver heeft in plaats daarvan de in te dienen stukken ondertekend met een pen en vervolgens de gescande stukken bij de inschrijving gevoegd. De aanbestedende dienst heeft daarop de inschrijving ongeldig verklaard, omdat de inschrijving niet volgens de eisen ondertekend was.

Alhoewel de betreffende inschrijver na de datum van de aanbesteding alsnog hals over kop de gevraagde elektronische handtekening heeft aangevraagd en verkregen, kon dat de inschrijver voor de betreffende aanbesteding niet (meer) baten omdat een inschrijving buiten de voorgeschreven datum en tijd van inschrijving ook ongeldig is.

Kort Geding

De inschrijver begint een kort geding, omdat ze met een geldige inschrijving in aanmerking zou komen voor gunning. De directeur betoogd dat hij geldig heeft ingeschreven omdat hij bevoegd was om te tekenen.

De Voorzieningenrechter oordeelt in een kort en bondig vonnis dat de eis duidelijk was en dat de inschrijver daar voorafgaand aan de aanbesteding ook geen bezwaar tegen heeft gemaakt. Geconstateerd wordt vervolgens dat de inschrijver niet aan de eis heeft voldaan. Ten slotte oordeelt de rechter dat de onjuiste ondertekening niet achteraf hersteld kan worden, omdat elektronische ondertekening voorgeschreven was en de gevraagde stukken direct bij inschrijving overgelegd dienden te worden. Vanwege de gerechtvaardigde belangen van de andere inschrijvers was een andere uitkomst niet denkbaar. De Voorzieningenrechter bevestigt dan ook dat de inschrijving ongeldig was. Zie: ECLI:NL:RBDHA:2016:7130.

Dat is natuurlijk sneu voor de inschrijver. Had de inschrijver echter tijdig de vereiste elektronische handtekening aangevraagd (wat blijkens het vonnis binnen circa zeven dagen mogelijk was), dan had deze zaak helemaal niet gevoerd hoeven worden.

Kortom

Lees de aanbestedingsstukken tijdig en zorgvuldig door. Zorg dat je (later) over te leggen stukken al in je bezit hebt. Dien de inschrijving ruim op tijd en naar behoren in, omdat je anders mogelijk al het werk voor niets hebt gedaan en uitgesloten wordt. Omdat volledig elektronisch aanbesteden en inschrijven de norm wordt, moet je ook zorgen dat je aan de in dat kader te stellen eisen voldoet. Houd ten slotte rekening met stagnatie bij het inschrijven, als je kort voor sluitingstijd inschrijft omdat dan mogelijk andere gegadigden ook proberen hun stukken in te dienen.

Ten slotte

Heeft u vragen over aanbestedingsrecht, aanneming van werk of bouwrecht? Neem dan vrijblijvend contact met ons op!

Deel deze pagina:

Contactpersoon