Herziening Ladder duurzame verstedelijking9 augustus 2016

Minister Schultz (ministerie van Infrastructuur en Milieu) schrijft in een brief van 23 juni 2016 aan de Tweede Kamer over haar voornemen tot wijziging van de 'Ladder voor duurzame verstedelijking' (hierna: 'de Ladder'). De herziene Ladder zou in 2017 in werking moeten treden.

Wat is de Ladder?

De Ladder is door de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte in het leven geroepen en is per 1 oktober 2012 in werking getreden. In het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) wordt de Ladder als een procesvereiste gezien. Zo wordt in het Bro bepaald dat er voor bijvoorbeeld bestemmingsplannen de treden van de Ladder moeten worden doorlopen.

Het doel van de Ladder is een goede ruimtelijke ordening in de vorm van een optimale benutting van de ruimte in stedelijke gebieden*.  Er wordt met de Ladder een zorgvuldige afweging en transparante besluitvorming bij alle ruimtelijke en infrastructurele besluiten nagestreefd.
(* Handreiking Ladder voor duurzame verstedelijking, p.3.)

Welke veranderingen liggen op stapel?

In de praktijk werd bij toepassing van de Ladder op diverse knelpunten gestuit. Met de aanpassing van de Ladder wordt beoogd de knelpunten op te lossen en de doeltreffendheid van het instrument te behouden.

Een van de aanpassingen is het loslaten van de afzonderlijke treden van de Ladder en het schrappen van zinsneden die bij nader inzien beter thuis horen in een toelichting of de Handreiking. Ook wordt de uitgebreide Laddermotivering beperkt tot de nieuwe stedelijke ontwikkeling buiten het bestaand stedelijk gebied. Voorts wordt het begrip 'actuele regionale behoefte', dat in de praktijk als een lastig begrip wordt gezien, vervangen door het eenvoudiger begrip 'behoefte'. Er wordt tot slot ook een nieuw onderdeel toegevoegd, waarmee het mogelijk wordt een dubbele Laddertoets bij flexibele planvorming te voorkomen.

Planning

Vanaf halfweg juli tot medio september 2016 zal een internetconsultatie plaatsvinden. Aan de hand van deze reacties wordt eventueel het wijzigingsvoorstel aangepast.

Het wijzigingsvoorstel zal in het najaar aan de Raad van State worden toegezonden voor advies. Gestreefd wordt om de herziene Ladder in 2017 in werking te laten treden.

Deel deze pagina:

Contactpersoon