Per 1 oktober 2016: uitbreiding instemmingsrecht OR!30 september 2016

Op 21 juni 2016 heef de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel 'Wijziging van de Wet op de ondernemingsraden en de Pensioenwet in verband met de bevoegdheden van de ondernemingsraad inzake de arbeidsvoorwaarde pensioen'. Met deze wet krijgt de ondernemingsraad (OR) meer te zeggen over het pensioen.

Wat gaat er precies veranderen per 1 oktober 2016?

Op dit moment heeft de OR alleen instemmingsrecht als er sprake is van een voorgenomen besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van  een regeling met betrekking tot een pensioenverzekering en voor de vaststelling of intrekking van een pensioenovereenkomst die wordt ondergebracht bij een ondernemingspensioenfonds, een niet verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds dan wel een verplicht bedrijfstakpensioenfonds voor het deel dat niet verplicht door dat bedrijfstakpensioenfonds behoeft te worden uitgevoerd. Voor wijzigingen van pensioenregelingen die geen betrekking hebben op een pensioenverzekering is er op dit moment geen instemmingsrecht. Dit gaat veranderen per 1 oktober 2016. Het soort pensioenuitvoerder doet er na de wetswijziging niet meer toe; voor alle wijzigingen, vaststellingen of intrekkingen van pensioenregelingen geldt straks het instemmingsrecht van de OR.

In de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) wordt na de wetswijziging opgenomen dat onder 'regelingen met betrekking tot een pensioenovereenkomst' ook de arbeidsrechtelijke aspecten uit de uitvoeringsovereenkomst of het uitvoeringsreglement worden verstaan. Ook daarop is het instemmingsrecht dus van toepassing. In de wettekst wordt opgenomen dat hiervan in ieder geval sprake is bij een regeling over de wijze waarop premie wordt vastgesteld en een regeling over toeslagverlening.

Het instemmingsrecht van de OR is niet van toepassing indien de pensioenregeling is geregeld in een arbeidsvoorwaardenregeling die is vastgesteld door een publiekrechtelijk orgaan of in een CAO. Dit is nu zo en dit blijft onder de nieuwe wet zo. Wel wordt hieraan per 1 oktober 2016 nog een nieuwe uitzondering toegevoegd in de WOR, te weten dat het instemmingsrecht ook niet geldt in de situatie dat de pensioenovereenkomst is ondergebracht bij een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds. Dit geldt evenwel alleen voor het deel dat door dat fonds verplicht wordt uitgevoerd. Deze uitzondering op het instemmingsrecht geldt ook voor ondernemers die zich vrijwillig aansluiten bij een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds. Ook zij hebben immers geen mogelijkheid om zelfstandig de regeling te wijzigen.

Op de keuze van de pensioenuitvoerder heeft de OR geen instemmingsrecht, omdat de werkgever daarvoor verantwoordelijk is. Enige uitzondering hierop is de situatie dat de werkgever de pensioenregeling wil onderbrengen bij een buitenlandse pensioenuitvoerder.

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem gerust (vrijblijvend) contact met ons op!

Deel deze pagina:

Contactpersoon