Wijziging rechtspositie ambtenaren!17 november 2016

Op 8 november jl. heeft de Eerste Kamer het voorstel Wet normalisering rechtspositie ambtenaren aangenomen. Voor het merendeel van de ambtenaren zal de ambtelijke aanstelling worden vervangen door een arbeidsovereenkomst waarvoor het civiele arbeidsrecht geldt.

Wijzigingen

Met de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren wordt de Ambtenarenwet op een aantal punten gewijzigd. De belangrijkste is dat de ambtenaar krachtens een arbeidsovereenkomst bij de overheidswerkgever werkzaam zal zijn. Hierdoor worden de arbeidsrechtelijke bepalingen van Boek 7, Titel 10, van het Burgerlijk Wetboek op de ambtenaar van toepassing.

Tot op heden zijn ambtenaren aangesteld op grond van een door het bestuursorgaan genomen aanstellingsbesluit. Tegen het besluit tot het beëindigen van deze aanstelling (of tegen andere besluiten) kan bezwaar worden gemaakt bij het bestuursorgaan en tegen de beslissing op bezwaar kan vervolgens beroep worden ingesteld bij de bestuursrechter van de rechtbank.

In de toekomst zal op de ambtenaren het civiele arbeidsrecht van toepassing zijn. De overheidswerkgever zal de ambtenaar in beginsel pas kunnen ontslaan indien hij hiervoor toestemming heeft gekregen van het UWV of als de kantonrechter op zijn verzoek de arbeidsovereenkomst heeft ontbonden. Een dergelijke preventieve ontslagtoets geldt niet indien sprake is van ontslag op staande voet, ontslag van rechtswege vanwege het aflopen van een tijdelijk contract of ontslag tijdens de proeftijd.

Let wel: Ook de ambtenarenwet blijft bestaan. In deze wet worden specifieke regels opgenomen waar de overheidswerkgever en de ambtenaar aan moeten voldoen. Zo zal de overheidswerkgever een integriteitsbeleid moeten voeren dat is gericht op het bevorderen van goed ambtelijk handelen en dient een ambtenaar zich te gedragen zoals een goed ambtenaar betaamt.

Uitzonderingen

Niet met alle ambtenaren zal een arbeidsovereenkomst worden gesloten. Bijvoorbeeld met de burgemeester, rechterlijk ambtenaren en ambtenaren van de politie zal dit niet gebeuren.

Inwerkingtreding

De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. Wij zullen u op de hoogte houden, wanneer dit zal zijn.

Met ingang van het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet wordt de aanstelling die voor dat tijdstip is verleend aan een ambtenaar van rechtswege worden omgezet in een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht. Alle afspraken die met de individuele ambtenaren zijn gemaakt zullen onderdeel gaan uitmaken van deze arbeidsovereenkomst. Voor zover en voor zolang er op dat moment nog geen collectieve arbeidsovereenkomst (cao) is gesloten, blijft het ambtenarenreglement van kracht als ware het een cao, voor zover het ambtenarenreglement niet in strijd is met de nieuwe Ambtenarenwet of dwingendrechtelijke bepalingen van burgerlijk recht.

Acties overheidswerkgevers

Overheidswerkgevers zullen de aankomende tijd dus moeten gaan inventariseren welke afspraken zij met de individuele ambtenaren hebben gemaakt en wellicht met de vakbonden gaan onderhandelen over een te sluiten cao. Wij kunnen ons voorstellen dat in het kader van deze onderhandelingen ook zal worden gesproken over het wijzigen van de bovenwettelijke uitkeringen, nu ambtenaren in de genormaliseerde situatie bij ontslag recht krijgen op een transitievergoeding. Daarnaast zullen de HR-medewerkers moeten worden geschoold in het arbeidsrecht.

Vragen

Ons kantoor is gespecialiseerd in zowel het ambtenaren- als het arbeidsrecht. Mocht u vragen hebben over wat de gevolgen van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren voor u of uw organisatie zijn, neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op. Wij kunnen u ook adviseren over een op te stellen cao en de benodigde scholing verzorgen.

Deel deze pagina:

Contactpersoon