WNT-vijfluik (2): Wie is topfunctionaris?22 november 2016

In onze vorige blog (WNT1) hebben wij u geïnformeerd over de vraag op welke instellingen de WNT van toepassing is. Een vraag die niet altijd gemakkelijk te beantwoorden is, zo bleek. Een andere belangrijke vraag voor de toepasselijkheid van de WNT is vervolgens voor welke personen binnen de WNT-instellingen de WNT nu eigenlijk geldt.

Topfunctionaris

De WNT geldt binnen een WNT-instelling voor degenen die behoren tot het hoogste uitvoerende of toezichthoudende orgaan of een niveau lager en in die rol verantwoordelijk zijn voor de gehele instelling of rechtspersoon. Een locatie- of vestigingsdirecteur valt daardoor buiten de WNT.

Belangrijk punt is dat de WNT niet alleen van toepassing is op topfunctionarissen met een dienstbetrekking, maar onder voorwaarden ook op extern ingehuurde topfunctionarissen. Per geval dient derhalve te worden getoetst of een extern ingehuurde topfunctionaris onder de WNT valt.

Wij wijzen u er in het kader van het voorgaande op dat niet louter de formele situatie doorslaggevend is voor de vraag of de WNT van toepassing is, maar dat het gaat om de feitelijke situatie. Het gaat erom of iemand daadwerkelijk leiding geeft aan de gehele WNT-instelling.

WNT III

In het vorige blog over de WNT hebben wij al kort geschetst dat de WNT III in aantocht is. Het is de bedoeling dat de wet per 1 januari 2017 van kracht wordt, maar de kans dat dit nu nog gaat lukken is heel klein; de wet bevindt zich thans nog in de voorbereidende fase.

Met de WNT III zal de groep van personen waarop de WNT van toepassing is aanzienlijk worden verruimd. Met de invoering van de WNT III zal de WNT namelijk niet langer alleen van toepassing zijn op topfunctionarissen zoals hierboven uiteengezet, maar zal de WNT van toepassing worden op alle werknemers binnen de WNT-instelling. In tegenstelling tot extern ingehuurde topfunctionarissen is de WNT daarentegen dan weer niet van toepassing op extern ingehuurde personen die geen topfunctionaris zijn.

Voor werknemers die geen topfunctionaris zijn zullen na de invoering van de WNT III wel minder strenge regels gaan gelden dan voor werknemers die dat wel zijn. Zo geldt voor 'gewone' werknemers geen uniform geldend bonusverbod (het is overigens de bedoeling dat dit ook voor de topfunctionarissen komt te vervallen, waarover later meer) en geldt er ook geen normering ten aanzien van uitkeringen wegens beëindiging van het dienstverband. In onze latere blogs komen we over de bezoldigingsnormen nog uitgebreid te spreken.

Let op: in bepaalde gevallen kan iemand die voorheen topfunctionaris was maar nu werkzaam is in een andere - lagere - functie binnen de WNT-instelling toch worden aangemerkt als topfunctionaris om zo ontduiking van de normen voor bezoldiging en ontslagvergoedingen te voorkomen. Dit wordt ook wel een gewezen topfunctionaris genoemd.

Heeft u vragen over de toepasselijkheid van de WNT? Of heeft u een andere WNT-gerelateerde vraag? Neem gerust contact met ons op!

Deel deze pagina:

Contactpersoon