WNT-vijfluik (4): Ontslagvergoedingen en de WNT7 december 2016

In onze drie eerdere blogs (WNT3WNT2 - WNT1) hebben wij u geïnformeerd over de reikwijdte van de WNT en de verschillende regimes die er gelden in het kader van de bezoldiging en de openbaarmakings- en meldplicht. Hoe het tijdens het dienstverband (waaronder volgens tekst van de WNT niet alleen de arbeidsovereenkomst valt maar ook een aanstelling of een overeenkomst van opdracht) zit is duidelijk, maar wat zijn de regels over ontslagvergoedingen als WNT van toepassing is?

Het begrip ontslagvergoeding in de WNT

De uitkering wegens beëindiging van het dienstverband is gedefinieerd in artikel 1.1 van de WNT onder sub i en deze definitie luidt als volgt:

"de som van uitkeringen bij beëindiging van het dienstverband en beloningen betaalbaar op termijn die betrekking hebben op de beëindiging van het dienstverband, met uitzondering van uitkeringen die voortvloeien uit een algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst of een wettelijke voorschrift."

Maximale ontslagvergoeding WNT

Wanneer partijen vallen onder het eerste of tweede bezoldigingsregime, dan is het partijen niet toegestaan om een beëindigingsvergoeding overeen te komen die meer bedraagt dan de som van de beloning en de voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn over de twaalf maanden voorafgaand aan de beëindiging van het dienstverband met een absoluut maximum van € 75.000 bruto. Wanneer een vrijstelling van werk wordt afgesproken dan wordt de bezoldiging over die periode aangemerkt als een uitkering wegens beëindiging van het dienstverband en wordt de datum waarop de topfunctionaris de uitoefening van zijn taken beëindigd aangemerkt als de datum waarop het dienstverband eindigt. Let hierbij goed op dat het bezoldigingsbegrip vrij ruim is geformuleerd in artikel 1.1. in de WNT.

Voor bepaalde onderdelen is het onduidelijk of deze onder de maximale ontslagvergoeding vallen, te denken valt bijvoorbeeld aan een vergoeding in de kosten voor rechtsbijstand of outplacementbegeleiding. De WNT en de toepasselijke uitvoeringsregels laten zich hier niet over uit. De Kantonrechter Amsterdam heeft hier recentelijk een uitspraak over gedaan en meent dat de vergoeding van deze kosten is toegestaan mits de vergoeding van de kosten naast de maximale bezoldiging toegestane beloningscomponenten zijn.

Samenloop WWZ en WNT

Op dit moment is er veel te doen over de samenloop van de WNT en de transitievergoeding die in de wet is opgenomen sinds de invoering van de WWZ. Op grond van de letterlijke tekst van de WNT lijkt het voor een topfunctionaris mogelijk om zowel een contractuele vergoeding binnen de grenzen van de WNT te ontvangen en daarna nog eens aanspraak te maken op de wettelijke transitievergoeding. Deze wettelijke vergoeding valt op grond van de tekst van de WNT immers niet onder het begrip 'uitkering wegens beëindiging van het dienstverband'.

Hoewel de rechter niet gebonden is aan de normen voor ontslagvergoedingen die de WNT stelt, zien wij in de praktijk wel dat rechters een zekere reflexwerking toekennen aan de WNT bij het bepalen van de hoogte van de ontslagvergoeding. In de hierboven genoemde uitspraak van de kantonrechter Amsterdam is bepaald dat de WNT de transitievergoeding in ieder geval niet kunnen cumuleren vanwege de gedachte achter de WNT. Wel heeft de kantonrechter overwogen dat de WNT geen maatstaf is voor de hoogte van de transitievergoeding. De transitievergoeding kan dus hoger uitvallen dan de maximale ontslagvergoeding zoals die in de WNT is opgenomen. Over de juistheid van deze uitspraak is discussie mogelijk.

Tot slot wijzen wij u erop dat de transitievergoeding niet wettelijk verschuldigd is wanneer de arbeidsovereenkomst eindigt door middel van een vaststellingsovereenkomst. In dat geval zijn partijen bij het bepalen van de ontslagvergoeding dus gewoon gebonden aan de grenzen van de WNT.

NB: overgangsrecht!

Het kan zijn dat er nog overgangsrecht van toepassing is op uw situatie waardoor de normen voor een beëindigingsvergoeding nog niet van toepassing zijn. Dit onderwerp komt in ons volgende en tevens laatste blog over de WNT aan de orde!

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem gerust contact met ons op!

Deel deze pagina:

Contactpersoon