WNT-vijfluik (5): Sancties en overgangsrecht14 december 2016

In onze vorige vier blogs (WNT4 - WNT3WNT2 - WNT1) over de WNT hebben wij u geïnformeerd over de reikwijdte en de doelstellingen van de WNT. In deze laatste blog uit deze serie besteden wij aandacht aan het overgangsrecht en de sancties die er staan op niet naleving van de WNT.

Overgangsrecht

De WNT is van toepassing op nieuwe aanstellingen of nieuwe arbeidscontracten die zijn aangegaan op 1 januari 2013, de datum inwerkingtreding WNT. De vraag is hoe moet worden omgegaan met bestaande contracten. Geldt daarvoor ook direct het strikte regime?

Het antwoord is nee. Voor afspraken die zijn gemaakt vóór de inwerkingtreding van de WNT geldt dat deze gedurende vier jaar na inwerkingtreding van de WNT geldig blijven. Voor wat betreft de bezoldiging geldt dat er vervolgens na de periode van vier jaar een afbouwperiode geldt van drie tot vijf jaar tot de toegestane maximale bezoldigingsnorm. Op de website www.topinkomens.nl zijn recentelijk diverse overzichten gepubliceerd (zowel algemeen als sectorgebonden) met betrekking tot het overgangsrecht. Hieruit kan schematisch worden afgeleid onder welke omstandigheden welk afbouwschema voor de bezoldiging van toepassing is.

Voor ontslagvergoedingen geldt geen afbouwperiode. Tot 1 januari 2017 kan in sommige gevallen nog een beroep worden gedaan op het overgangsrecht, vanaf 1 januari 2017 geldt voor iedereen die onder de WNT valt de maximale ontslagvergoeding die is opgenomen in de WNT.

Met betrekking tot afspraken die zijn gemaakt in de periode 6 december 2011 tot 1 januari 2013 geldt dat daarvoor specifieke regels gelden. In bepaalde gevallen kan een beroep op het overgangsrecht worden gedaan en in andere gevallen niet. Twijfelt u of uw contract of bezoldigingsafspraak over het overgangsrecht valt? Neem dan gerust contact met ons op!

Let op: als er afspraken worden gewijzigd of wanneer contracten opnieuw worden aangegaan komt een beroep op het overgangsrecht te vervallen!

Sancties

In de WNT is opgenomen dat afspraken over de bezoldiging en de ontslagvergoeding die de toegestane maxima overschrijden nietig zijn. Het bovenmatige deel is onverschuldigd betaald en kan worden teruggevorderd door de Staat, zowel bij de instelling als bij de topfunctionaris. De externe accountant dient te controleren of de WNT correct is nageleefd en aan de minister te melden als niet in overeenstemming met de wet is gehandeld. Dit systeem is sluitend en zorgt er vrijwel altijd voor dat overtredingen van de WNT niet onopgemerkt zullen blijven.

Deze vijfde blog over de WNT is tevens de laatste uit deze serie van vijf. Uiteraard blijven wij u op de hoogte houden over actualiteiten met betrekking tot de WNT. Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem gerust (vrijblijvend) contact met ons op!

Deel deze pagina:

Contactpersoon