Hof Den Bosch: Vrijwillige vertrekregeling is geen RVU!11 januari 2017

Op 18 november 2016 heeft het Hof Den Bosch zich uitgesproken over de vraag of een vrijwillige vertrekregeling in een sociaal plan moet worden aangemerkt als een regeling voor vervroegde uittreding (RVU). De uitspraak is op 20 december 2016 gepubliceerd. Het Hof komt kort gezegd tot de conclusie dat een vrijwillige vertrekregeling geen RVU is.

Even opfrissen: De RVU

Een RVU is een regeling (bijvoorbeeld een ontslagvergoeding of een periode van vrijstelling van werk met behoud van loon) die (nagenoeg) uitsluitend dient ter financiële overbrugging van de periode tot de feitelijke ingangsdatum van een pensioenregeling of tot de ingangsdatum van de AOW. Wanneer kan worden aangetoond dat de regeling met een ander doel is gesloten dan de financiële overbrugging tot het pensioen (bijvoorbeeld onverenigbaarheid van karakters met de leidinggevende, aantoonbaar disfunctioneren of een reorganisatie waarbij aangetoond kan worden dat de betreffende werknemer op basis van objectieve criteria af dient te vloeien), dan is er geen sprake van een RVU.

Is sprake van een RVU, dan is de werkgever een fiscale strafheffing van 52% verschuldigd over het bedrag dat wordt uitgekeerd. Dit wordt ook wel een turboheffing genoemd. De turboheffing is ingevoerd omdat de overheid doorwerken tot aan de pensioengerechtigde leeftijd wil stimuleren.

Casus Hof Den Bosch

In de casus die voorlag bij het Hof Den Bosch ging het om een werkgever die te maken had met een reorganisatie. In het kader van die reorganisatie was een Sociaal Plan overeengekomen tussen de werkgever en de werknemersorganisaties waarin onder andere een vrijwillige vetrekregeling was opgenomen. De beëindigingsvergoeding bij die vrijwillige vertrekregeling was gebaseerd op de kantonrechtersformule met een maximum van de inkomensderving tot de AOW-gerechtigde leeftijd.

De werkgever heeft de Belastingdienst vervolgens verzocht om een verklaring waaruit blijkt dat de vergoeding op grond van de vrijwillige vertrekregeling niet wordt aangemerkt als een RVU. De Inspecteur heeft dit geweigerd. De werkgever is vervolgens naar de rechter gegaan met de vraag of de weigering van de Inspecteur terecht is geweest.

In de zaak die voorlag meende het Hof dat de vrijwillige vertrekregeling niet het doel had om inkomen tot aan het pensioen te overbruggen. De vrijwillige vertrekregeling was immers toegankelijk voor alle werknemers, ongeacht de leeftijd van die werknemers. Daarbij komt nog dat in de voorwaarden van de vrijwillige vertrekregeling niet is opgenomen dat er sprake is van een overbrugging tot aan het pensioen: zo was er bijvoorbeeld geen bepaling opgenomen waarin stond dat de werknemers na beëindiging van het dienstverband geen andere werkzaamheden mochten verrichten of dat inkomsten in mindering zouden worden gebracht op de uitkering.

Het Hof overweegt daarbij expliciet dat de feitelijke uitstroom van oudere werknemers op grond van de vrijwillige vertrekregeling op zichzelf onvoldoende inzicht geeft in het doel van de regeling. Kortom, dat er mogelijk in de praktijk veel oudere werknemers afvloeien via een vrijwillige vertrekregeling, wil nog niet zeggen dat er dan sprake is van een RVU. Er moet echt worden gekeken naar de objectieve kenmerken en de voorwaarden van de regeling zelf.

Afsluitende opmerkingen

Werkgevers en werknemers zijn blij met de uitspraak van het Hof Den Bosch: de benadering van het Hof maakt het voor werkgevers makkelijker om in een sociaal plan gebruik te maken van een vrijwillige vertrekregeling. Wij merken wel op dat nog niet te vroeg moet worden gejuicht: er is inmiddels pro forma cassatie ingesteld tegen de uitspraak van het Hof door staatssecretaris Wiebes van Financiën. De komende weken zal duidelijk moeten worden of de cassatieprocedure daadwerkelijk zal worden doorgezet, maar naar verwachting zal de Hoge Raad zal zich dus nog moeten buigen over de kwestie voordat er definitief duidelijkheid zal zijn over dit onderwerp. We houden u op de hoogte!

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan gerust (vrijblijvend) contact met ons op!

Deel deze pagina:

Contactpersoon