Beroep tegen bestemmingsplan "Lelystad - Uitbreiding luchthaven" is ontvankelijk19 januari 2017

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft geoordeeld dat de luchthaven Lelystad mag worden uitgebreid. De Afdeling heeft de bezwaren tegen het bestemmingsplan 'Lelystad - Uitbreiding luchthaven' van de gemeente Lelystad ongegrond verklaard.

Bestemmingsplan naar aanleiding van een luchthavenbesluit

In de procedure tegen het bestemmingsplan is een uitgebreide discussie gevoerd over de vraag of er in dit geval wel bestuursrechtelijke rechtsbescherming open staat tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan is namelijk vastgesteld naar aanleiding van een luchthavenbesluit van de regering dat 12 maart 2015. In het luchthavenbesluit is voorzien in een verlenging van de start- en landingsbaan van 1.250 m naar 2.700 m.

Tegen een luchthavenbesluit kan geen beroep worden ingesteld bij de Afdeling. De vraag was of dat wel kan tegen een onderdeel van het bestemmingsplan dat de verbreding en de verlenging van de start- en landingsbaan planologisch mogelijk maakt.

Oordeel Afdeling

De Afdeling heeft overwogen dat uit de tekst van artikel 8.10 van de Wet luchtvaart alleen volgt dat indien het gaat om een bestemmingsplan dat is vastgesteld ter uitvoering van een luchthavenbesluit niet door een ieder, maar alleen door belanghebbenden beroep kan worden ingesteld. De gemeenteraad, de minister en de luchthaven Lelystad hadden betoogd dat uit de wetsgeschiedenis zou volgen dat de wetgever bedoeld heeft om helemaal geen beroep open te stellen tegen een bestemmingsplan dat is vastgesteld ter uitvoering van een luchthavenbesluit. De Afdeling overweegt echter dat de door de gemeenteraad voorgestane uitleg van artikel 8.10 van de Wet luchtvaart in strijd is met de letterlijke tekst van de wet, dat deze uitleg leidt tot een verstrekkende uitzondering op de hoofdregel dat tegen bestemmingsplannen beroep open staat bij de Afdeling en dat deze uitleg niet eenduidig uit de wetsgeschiedenis van deze bepaling valt af te leiden. Om die reden komt de Afdeling tot het oordeel dat de beroepen wél ontvankelijk zijn.

Al met al blijkt dat uit de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak dat gemeentes die een bestemmingsplan willen vaststellen ter uitvoering van een luchthavenbesluit belanghebbenden de mogelijkheid moeten bieden om een zienswijze kenbaar te maken tegen het ontwerpbestemmingsplan.

Vragen?

Heeft u vragen over deze kwestie of omgevingsrecht in het algemeen? Dan kunt u altijd contact met mij opnemen.

Deel deze pagina:

Contactpersoon