Wetsvoorstel Evaluatiewet WNT: omzeilen WNT wordt (nog) moeilijker!8 februari 2017

Op 17 januari jl. heeft Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken het wetsvoorstel 'Evaluatiewet WNT' ingediend bij de Tweede Kamer. Het betreft een zogenaamde wijzigingswet naar aanleiding van de eerste evaluatie van de WNT over de jaren 2013-2015. Uit die evaluatie bleek dat de WNT in de huidige vorm - ondanks de reeds ingevoerde Aanpassingswet (2014), de Reparatiewet WNT (2014) en de Wet verlaging bezoldigingsmaximum WNT (WNT-II, 2015) - nog beter en doeltreffender kan. Onder andere de volgende 'verbeterpunten' ten opzichte van de huidige WNT worden in de Evaluatiewet voorgesteld:

  • Anticumulatie bij vervulling van meerdere bestuursfuncties: bestuurders die bij meerdere WNT-instellingen een deeltijd-functie hebben kunnen nu nog boven de norm verdienen als de functies tezamen meer dan één fte betreffen. Als de Evaluatiewet wordt ingevoerd kan dat niet meer: ook in die situatie zal de bezoldiging onder de WNT het absolute maximum zijn.
  • Het is de bedoeling dat het onderscheid tussen de zogenaamde 'gewezen topfunctionarissen' (voormalig topfunctionarissen die na de functie van topfunctionaris een andere functie binnen de organisatie zijn gaan vervullen) en topfunctionarissen komt te vervallen. Als de Evaluatiewet wordt ingevoerd geldt dat een functionaris die de functie van topfunctionaris voor een periode van twaalf maanden of langer heeft vervuld en na beëindiging van die functie in dienst blijft bij de WNT-instelling in een andere functie, het inkomen van die functionaris voor een periode van vier jaar nog volledig genormeerd blijft. Deze persoon blijft dus topfunctionaris voor de WNT, ook al wordt nadien een andere functie vervuld.
  • Kleine semi-publieke instellingen zullen worden vrijgesteld van de verantwoordingsplichten die de WNT nu stelt. De reden is dat de inkomens bij die instelling vaak ver onder de WNT-norm liggen en de plichten uit de WNT alleen maar administratieve rompslomp met zich mee brengen. Die administratieve lasten zullen met de invoering van de Evaluatiewet worden verlaagd.
  • Het algehele verbod op variabele beloningen onder de WNT komt te vervallen. Let op: variabele beloningen zullen wel tot de bezoldiging in de zin van de WNT worden gerekend. Wanneer de totale bezoldiging (inclusief de variabele beloning) uitkomt boven de norm, dan zal de overschrijding van de norm als onverschuldigd betaald worden aangemerkt en dient dit deel te worden terugbetaald.
  • Nu is in artikel 2.10 lid 3 WNT opgenomen dat de bezoldiging over een periode van vrijstelling van werk vooruitlopend op een beëindiging van het dienstverband wordt aangemerkt als 'uitkering wegens beëindiging van het dienstverband'. Als de Evaluatiewet erdoor komt zal in artikel 2.10 lid 4 worden opgenomen dat lid 3 geen toepassing vindt als de non-activiteit het gevolg is van een algemene bepaling van een CAO, een Sociaal Plan of een andere collectieve regeling of wettelijke voorschrift. Als voorbeeld wordt daarbij genoemd een van-werk-naar-werk-traject. Deze uitleg was overigens al neergelegd in de Beleidsregels WNT maar wordt met de Evaluatiewet dus opgenomen in de WNT zelf.
  • In artikel 1.1 onderdeel i WNT is nu opgenomen dat niet onder het begrip 'uitkeringen wegens beëindiging van het dienstverband' in de zin van de WNT vallen "uitkeringen die voortvloeien uit een algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst of een wettelijk voorschrift." In de praktijk is gebleken dat deze bepaling leidt tot onredelijke uitkomsten. Waarom valt een Sociaal Plan dat met de vakbonden is overeengekomen immers niet onder de uitzondering van sub i en een algemeen verbindend verklaarde CAO wel?

Om dit onredelijke onderscheid tussen collectieve regelingen weg te nemen wordt in de Evaluatiewet voorgesteld om artikel 1.1 onderdeel i WNT als volgt te wijzigen:  "uitkeringen die voortvloeien uit een algemene bepaling van een collectieve arbeidsovereenkomst of van een van toepassing zijnde collectieve regeling die is overeengekomen met verenigingen van werknemers of ambtenaren die bevoegd zijn afspraken te maken over arbeidsvoorwaarden, of uit een wettelijk voorschrift." Alle collectieve regelingen overeengekomen met de vakbonden vallen hiermee onder de uitzondering in sub i en niet alleen de algemeen verbindend verklaarde CAO's.

In de Memorie van Toelichting bij het wetsvoorstel is aangegeven dat niet al bij de Evaluatiewet maar pas in een later stadium voorstellen zullen worden voorbereid om de samenloop tussen contractuele beëindigingsregeling en de wettelijke transitievergoeding - hetgeen nu regelmatig tot problemen en procedures leidt - te reguleren. Dit heeft ermee te maken dat er voor een zorgvuldige voorbereiding van die voorstellen meer tijd nodig is, aldus de minister.

De minister heeft aangegeven dat het streven is om de Evaluatiewet nog dit jaar in werking te laten treden. Daarnaast is aangegeven dat het wetsvoorstel dat ziet op de uitbreiding van de personele reikwijdte van de WNT (de WNT-III) op korte termijn wordt voorgelegd aan de Raad van State. Ook dit proces is dus nog in volle gang. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen!

Deel deze pagina:

Contactpersoon