De actualiseringsplicht voor bestemmingsplannen en beheersverordeningen binnenkort deels afgeschaft?3 maart 2017

In aanloop op de Omgevingswet heeft Minister Schultz van Haegen op 26 januari 2017 een wetsvoorstel (Kamerstukken II, 2016-2017, 34 666, nr. 2) ingediend dat strekt tot afschaffing van de actualiseringsplicht voor bestemmingsplannen en beheersverordeningen die elektronisch raadpleegbaar zijn.

Achtergrond

Het omgevingsplan is een van de instrumenten van de nieuwe Omgevingswet. De Omgevingswet stelt de eis dat gemeenten hun bestemmingsplannen, beheersverordeningen en andere regelingen over de fysieke leefomgeving bundelen en omvormen tot één samenhangend en consistent omgevingsplan. Hiervoor hebben de gemeenten vanaf de inwerkingtreding van de Omgevingswet tien jaar de tijd, aangezien dit heel wat voeten in aarde zal hebben.

Doel en reikwijdte wetsvoorstel

Om de werkzaamheden van gemeenten voor het vormen van één omgevingsplan te bespoedigen, wordt vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet met het wetsvoorstel de actualiseringsplicht uit de Wro voor een belangrijk deel van de bestemmingsplannen en beheersverordeningen afgeschaft. Het gaat hierbij dan om plannen en verordeningen die via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/ elektronisch raadpleegbaar zijn. Voor wat betreft de ruimtelijke plannen die niet op deze website raadpleegbaar zijn, blijft de actualiseringsplicht in de Wro van kracht tot inwerkingtreding van de Omgevingswet. Op het moment dat de Omgevingswet in werking treedt, komt de actualiseringsplicht te vervallen. Deze plicht komt ook niet terug in de Omgevingswet.

Het is nog even de vraag of het wetsvoorstel ook daadwerkelijk doorgang zal vinden. Wij houden u dus op de hoogte!

Heeft u vragen over deze bijdrage, neem dan gerust vrijblijvend contact met mij op.

Deel deze pagina:

Contactpersoon