Opvallende WNT-uitspraak15 maart 2017

Op 23 januari 2017 heeft de Rechtbank Amsterdam een opvallende uitspraak gedaan over (onder andere) de bandbreedte van afgesproken ontslagvergoedingen binnen de WNT-grenzen. De kantonrechter heeft namelijk bepaald dat, hoewel de overeengekomen beëindigingsvergoeding van € 226.596,09 het WNT-maximum van € 75.000,00 ruimschoots te boven gaat, deze vergoeding toch mag worden uitgekeerd en wel omdat de beëindigingsvergoeding de hoogte van de wettelijke transitievergoeding niet overschrijdt.

Casus

In de onderhavige zaak ging het om een werknemer die in de functie van directeur in dienst was van een zorgverzekeraar, een WNT-instelling. Vanwege onenigheid over het functioneren van de werknemer zijn partijen met elkaar in overleg gegaan over het beëindigen van de arbeidsovereenkomst. Uiteindelijk zijn partijen eruit gekomen en is een vaststellingsovereenkomst gesloten. Daarbij is wel door de zorgverzekeraar als voorwaarde gesteld dat deze regeling WNT-proof dient te zijn.

In de vaststellingsovereenkomst - overeengekomen op 28 oktober 2016 - is overeengekomen dat

  • de tussen partijen gesloten arbeidsovereenkomst eindigt per 1 juni 2017, tenzij er in de tussentijd een passende functie voor de werknemer voorhanden komt;
  • bij het einde van de arbeidsovereenkomst wordt een beëindigingsvergoeding uitgekeerd van € 226.569,09 bruto;
  • per 1 november 2016 legt de werknemer de functie als directeur neer, waarbij is afgesproken dat de betreffende werknemer met behoud van arbeidsvoorwaarden tot het einde van de arbeidsovereenkomst werkzaamheden zal verrichten in een functie (ook als topfunctionaris in de zin van de WNT) bij een andere werkgever. Deze werkzaamheden zijn lager in geschaald dan de oorspronkelijke werkzaamheden in de functie van directeur. Het beloningsverschil is € 1.370,89 bruto per maand;
  • tot slot is opgenomen dat de werkgever een bedrag van € 8.000,00 exclusief kantoorkosten en BTW bijdraagt in de kosten van rechtsbijstand van de werknemer. 

Gerezen geschil

Tussen partijen hebben zich na het sluiten van de vaststellingsovereenkomst een aantal geschillen voorgedaan betreffende de vraag of bepaalde componenten van de vaststellingsovereenkomst wel passen binnen de WNT-regels. Partijen hebben naar aanleiding van die geschillen de kantonrechter verzocht om uitspraak te doen. Daarbij kwam onder andere de volgende vraag aan de orde:

  • Is de werkgever op basis van de WNT gerechtigd om de afgesproken ontslagvergoeding uit te betalen nu deze het WNT-maximum van € 75.000,00 ruimschoots overschrijdt? 

Het oordeel van de kantonrechter is hiertoe kort gezegd als volgt: indien de transitievergoeding op grond van de berekeningsgrondslag neerkomt op een hoger bedrag dan het WNT-maximum maar op een lager bedrag dan de maximaal toegestane transitievergoeding (in casu een jaarsalaris), dan mag de tussen partijen akkoord bevonden transitievergoeding worden uitgekeerd.

Opvallend

Opvallend aan deze uitspraak is dat de kantonrechter geen aandacht besteedt aan het feit dat de transitievergoeding in de onderhavige situatie helemaal niet wettelijk verschuldigd is  (en dus niet 'rechtstreeks, dwingend en eenduidig voortvloeit uit een wettelijk voorschrift). Immers, wanneer partijen een vaststellingsovereenkomst sluiten, dan is de transitievergoeding wettelijk gezien niet verschuldigd.

Het bevreemdt dat de kantonrechter hier geen oog voor heeft gehad. Immers, uit deze uitspraak zou kunnen worden afgeleid dat niet (alleen) de WNT-norm voor de beëindigingsvergoeding leidend is in een vaststellingsovereenkomst, maar (ook) de normering van de transitievergoeding, ondanks dat deze niet wettelijk verschuldigd is. Nu de transitievergoeding een stuk hoger uit kan vallen dan de WNT-norm - de onderhavige uitspraak is daar een mooi voorbeeld van - zou dit een behoorlijke rek betekenen voor contractuele ontslagvergoedingen onder de WNT. Gelet op de bedoeling van de wetgever, is het dan ook zeer de vraag of deze uitspraak stand houdt. Deze uitspraak laat wel zien dat het zinvol kan zijn om de grenzen van de WNT te onderzoeken.

Heeft u vragen over het bovenstaande? Of een andere WNT-gerelateerde vraag? Neem gerust (vrijblijvend) contact met ons op!

Deel deze pagina: