Bijzondere persoonsgegevens6 april 2017

Een persoonsgegeven is "elk gegeven betreffende een ge√Įdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon", aldus artikel 1 sub a van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Dit betekent dat de informatie direct over iemand gaat of naar een persoon te herleiden is. Dat het om een natuurlijke persoon moet gaan, impliceert dat gegevens over rechtspersonen of over overleden personen geen persoonsgegevens zijn.

De Wbp regelt wat de privacyrechten zijn van mensen wanneer organisaties hun gegevens verwerken. Zo hebben zij recht op informatie over het gebruik van hun gegevens. Ook mogen zij inzage en correctie van hun gegevens vragen.

Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon, zoals naam, inloggegevens, (e-mail)adres en telefoonnummer. Gevoelige gegevens worden door de wetgever extra beschermd. Deze persoonsgegevens worden ook wel bijzondere persoonsgegevens genoemd. Bijzondere persoonsgegevens zijn ingevolge artikel 16 Wbp gegevens over iemands godsdienst, levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap van een vakvereniging of strafrechtelijk verleden. Een organisatie mag geen bijzondere persoonsgegevens verwerken, tenzij daarvoor in de wet een uitzondering is opgenomen.

Heeft u een vraag over de verwerking van (bijzondere) persoonsgegevens? Neem dan vrijblijvend contact met mij op.

Deel deze pagina:

Contactpersoon