Wetsvoorstel compensatie transitievergoeding na twee jaar ziekte2 mei 2017

Op 20 maart 2017 heeft Minister Asscher het 'voorstel van wet houdende maatregelen met betrekking tot de transitievergoeding bij ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden of langdurige arbeidsongeschiktheid' ingediend. Onderdeel van dit wetsvoorstel is een compensatieregeling voor werkgevers die een transitievergoeding (hebben) moeten betalen aan een langdurig zieke werknemer. Met dit wetsvoorstel wordt de 'pijn' die werkgevers lijden door cumulatie van financiële verplichtingen voor een zieke werknemer - twee jaar loondoorbetaling met als klap op de vuurpijl de transitievergoeding - enigszins verzacht.

Compensatieregeling

De vergoedingsregeling die wordt voorgesteld houdt kort gezegd in dat werkgevers vanuit het Algemeen werkloosheidsfonds zullen worden gecompenseerd voor de betaalde transitievergoeding (en de eventueel daarop in mindering gebrachte transitie- en inzetbaarheidskosten) aan langdurig zieke werknemers. Daar tegenover zal dan een algemene verhoging van de (uniforme) premie tegenover staan. Herverdeling van de lasten is dus het uitgangspunt.

De compensatieregeling is niet onbeperkt. Om misbruik te voorkomen zal niet meer aan compensatie worden betaald dan de transitievergoeding waar een werknemer recht op zou hebben op het moment dat de loondoorbetalingsplicht eindigt. Ook kan de compensatie nooit meer zijn dan het bedrag van het tijdens ziekte van de werknemer betaalde bruto loon.

Kritiek Raad van State

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft in haar advies d.d. 23 januari 2017 kritiek geuit op de compensatieregeling. Volgens de Afdeling kan het verminderen van financiële lasten voor werkgevers ook anders vormgegeven worden, bijvoorbeeld het anders vormgeven van loondoorbetaling tijdens ziekte. Het voorstel dat er nu ligt brengt een hoop kosten en rompslomp met zich mee. Minister Asscher heeft evenwel in het nader rapport d.d. 16 maart 2017 aangegeven geen wijzigingen te willen aanbrengen in het voorstel.

Controversieel verklaard

Met het demissionair worden van het Kabinet Rutte II is de behandeling van het wetsvoorstel op 19 april 2017 controversieel verklaard. Daardoor wordt de behandeling van het wetsvoorstel opgeschort tot er een nieuw kabinet is. Het was de bedoeling om het wetsvoorstel per 1 januari 2019 in te laten gaan. Deze datum zal nu in ieder geval niet worden gehaald omdat het UWV bij een ingangsdatum van 1 januari 2019 uiterlijk op 1 juli 2017 de implementatieopdracht moet hebben ontvangen. Of en zo ja wanneer het wetsvoorstel dan wel in zal gaan, is nu nog onduidelijk.

Ondanks de opschorting van de behandeling van het wetsvoorstel raden wij werkgevers aan om nu al goed te administreren aan welke langdurig zieke werknemers een transitievergoeding is betaald en hoeveel. Het is namelijk de bedoeling dat de wet met terugwerkende kracht zal gaan gelden met ingang van 1 juli 2015.

Wordt vervolgd!

Deel deze pagina: