De Arbowet wordt gewijzigd!18 mei 2017

Op 24 januari 2017 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel aangenomen waarmee diverse wijzigingen worden doorgevoerd in de Arbeidsomstandighedenwet, oftewel de Arbowet. Het doel van de wijzigingen is dat de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening wordt versterkt. Daarbij wordt aandacht besteed aan de preventie in het bedrijf en de randvoorwaarden voor het handelen van de bedrijfsarts. Naar verwachting zullen de wijzigingen per 1 juli 2017 in werking treden.

De belangrijkste veranderingen in het kort:

Preventiemedewerker

In de huidige wet is al opgenomen dat een werkgever zich met betrekking tot de Arbowet laat bijstaan door een (of meer) preventiemedewerker(s). In de gewijzigde Arbowet wordt daaraan straks toegevoegd dat de OR of de personeelsvertegenwoordiging instemmingsrecht toekomt ten aanzien van de vraag wie als preventiemedewerker wordt aangewezen en hoe diens positionering eruit gaat zien binnen de organisatie. Door meer betrokkenheid te bieden bij de keuze van de persoon van de preventiemedewerker, verwacht de regering dat er meer draagvlak binnen organisaties komt voor de preventiemedewerker. Daardoor zal diens rol beter tot uiting komen, zo is de verwachting.

Op dit moment is ook al in de Arbowet opgenomen dat een werkgever zich ten aanzien van de naleving van zijn verplichtingen op grond van de Arbowet zich kan laten bijstaan door één of meer preventiemedewerkers. In de gewijzigde Arbowet wordt de rol van de preventiemedewerker uitgebreid; de preventiemedewerker kan straks ook arbodienstverleners adviseren. Op die manier worden activiteiten van de arbodienstverlener,  de preventiemedewerker en de werkgever goed op elkaar afgestemd.

Bedrijfsarts

Ten aanzien van de positie en taak van de bedrijfsarts wordt onder andere het volgende opgenomen in de Arbowet:

  • de werknemer krijgt een consultatierecht. Dit betekent dat werknemers de mogelijkheid krijgen om de bedrijfsarts te consulteren, nog voordat er sprake is van verzuim. Een dergelijk recht hebben werknemers nu niet;
  • de bedrijfsarts moet in de gelegenheid worden gesteld om iedere arbeidsplaats in het bedrijf/de inrichting van de werkgever te bezoeken;
  • tenzij zwaarwegende argumenten zich daartegen verzetten, moet de bedrijfsarts een verzoek van de werknemer, waarin hij of zij verzoekt om het door de bedrijfsarts gegeven advies te laten toetsen door een andere bedrijfsarts (second opinion), honoreren. Dit is dus iets anders dan de second opinion bij het UWV;
  • de bedrijfsarts moet een adequate procedure hebben voor het afwikkelen van klachten;
  • het recht voor de bedrijfsarts (en andere arbodeskundigen) om met het medezeggenschapsorgaan en de preventiemedewerker van de organisatie te overleggen wordt wettelijk verankerd.

Basiscontract

Een andere belangrijke wijziging die zal worden doorgevoerd is dat in de Arbowet zal worden verankerd wat er minimaal in het contract moet staan tussen de arbodienstverlener en de werkgever. Dit wordt ook wel het 'basiscontract' genoemd. In dat basiscontract moet in ieder geval zijn opgenomen de wijze waarop bijstandverlening plaatsvindt met betrekking tot de wettelijke taken zoals die voortvloeien uit artikel 9 lid 3, 14 en 14a van de (gewijzigde) Arbowet. Denk hierbij onder andere aan de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de begeleiding bij ziekte, de meldplicht van de bedrijfsarts om beroepsziekten te melden aan het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten en de zes punten zoals die hier boven staan opgesomd. Het basiscontract is een minimumcontract; het is werkgevers en arbodienstverleners dus wel toegestaan om meer taken schriftelijk vast te leggen in de overeenkomst dan de Arbowet voorschrijft (het zogenaamde 'basisplus contract').

Zorg dat u tijdig 'up to date' bent!

Zoals aangegeven, zal de gewijzigde Arbowet naar verwachting per 1 juli 2017 in werking treden. Vanaf dat moment hebben werkgevers nog een jaar de tijd om het huidige contract met de bedrijfsarts in lijn te brengen met de Arbowet. Is het contract een jaar na inwerkingtreding nog niet 'up to date', dan kunnen er boetes worden opgelegd aan u als werkgever door de Inspectie SZW. Zorg er dus voor dat u tijdig het contract met de arbodienstverlener waar nodig aanpast! Nieuwe contracten die na de datum van de inwerkingtreding van de nieuwe Arbowet worden gesloten moeten direct aan de nieuwe regels voldoen. Daarvoor geldt dus geen overgangsperiode.

Deel deze pagina: