Nieuw instrument voor gemeenten om het middenhuursegment te sturen23 mei 2017

Een goed functionerend middenhuursegment is van belang om huishoudens te bedienen die behoefte hebben aan flexibiliteit, geen woning willen of kunnen kopen of geen toegang hebben tot de sociale huursector. Voor een goed functionerende woningmarkt is het dan ook wenselijk dat er een groter middensegment aan huurwoningen ontstaat.

De rijksoverheid is druk doende een pakket aan maatregelen te creëren om het aanbod in het middenhuursegment te versterken. Deze voorgestelde wijziging maakt daar onderdeel vanuit.

Om te zorgen dat huurwoningen beschikbaar komen voor middeninkomens, krijgen gemeenten de mogelijkheid de maximale aanvangshuurprijs te bepalen in een gemeentelijke verordening. De komende jaren ligt er namelijk een forse woningbouwopgave voor de lokale partijen.

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft op 19 mei 2017 "het besluit tot wijziging van het besluit ruimtelijke ordening in verband met het aanwijzen van geliberaliseerde woningen voor middenhuur" bekend gemaakt met als doel deze per 1 juli 2017 in werking te laten treden.

Met deze wijziging worden de mogelijkheden voor gemeenten om eisen te stellen in bestemmingsplannen verruimd. Gemeenten krijgen de mogelijkheid om in bestemmingsplannen naast de categorieën sociale huur, sociale koop en particulier opdrachtgeverschap ook geliberaliseerde woningen voor middenhuur als een aparte categorie aan te wijzen. De eisen ten aanzien van woningbouwcategorieën hebben betrekking op percentages gerelateerd aan het plan-of projectgebied. In het gebied waarop het bestemmingsplan betrekking heeft, moet dan (tenminste) een bepaald percentage van de nieuwbouwwoningen een geliberaliseerde woning voor middenhuur zijn. Op deze wijze kunnen gemeenten (publiekrechtelijk) sturen op midden huurwoningen met een huur boven de liberalisatiegrens. Het gaat dan om woningen met een aantal huurprijs van tenminste € 710,68 (prijspeil 2016).

Door gemeenten de mogelijkheid te geven om geliberaliseerde woningen voor middenhuur op te nemen in het bestemmingsplan, krijgen gemeenten meer mogelijkheden om te sturen op de samenstelling van de woningvoorraad in de gemeente.

Indien de grond in bezit is van een gemeente, kan deze gemeente nu al bij uitgifte van de grond via een privaatrechtelijke overeenkomst afspraken vastleggen. Deze wijziging voorziet gemeenten van een publiekrechtelijk instrument. Daarmee geven gemeenten duidelijkheid aan ontwikkelaars en investeerders.

Zoals gezegd, deze wijziging is onderdeel van een groter pakket aan maatregelen dat in gang is gezet om het aanbod in het middenhuursegment te versterken.

De nota van toelichting bij deze wetswijziging vindt u hier.

Deel deze pagina:

Contactpersoon