Zorgvuldigheidseisen bij een aanvraag van jeugdhulp20 juni 2017

Op 1 mei 2017 heeft de Centrale Raad van Beroep (hierna: de Raad) uitspraak gedaan over de afhandeling van jeugdhulpverzoeken door gemeenten.

Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdhulp op grond van de Jeugdwet. De Jeugdwet schept in artikel 2.3 een jeugdhulpplicht voor gemeenten in geval van opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen. Het doel is dat de jeugdige in staat wordt gesteld: 1) gezond en veilig op te groeien, 2) te groeien naar zelfstandigheid, en 3) voldoende zelfredzaam te zijn en maatschappelijk te participeren. Er dient rekening te worden gehouden met de leeftijd en het ontwikkelingsniveau van de jeugdige. Het streven is dat de eigen kracht van de jongere wordt versterkt en dat gebruik wordt gemaakt van het zorgend en probleemoplossend vermogen van het gezin en de sociale omgeving. De jeugdhulpplicht geldt alleen als de jeugdige en zijn/haar ouders er zelf niet uitkomen.

ECLI:NL:CRVB:2017:1477

De Raad heeft in de bovengenoemde uitspraak van 1 mei 2017 zorgvuldigheidseisen geformuleerd waaraan gemeenten moeten voldoen bij de aanvraag van jeugdhulp:

  • Allereerst moet worden vastgesteld wat de hulpvraag van de jeugdige of zijn ouder is.
  • Vervolgens zal het college moeten vaststellen of er sprake is van opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en/of stoornissen en zo ja, welke problemen en/of stoornissen dat zijn.
  • Vervolgens kan worden bepaald welke hulp naar aard en omvang nodig is.
  • Ten slotte moet worden onderzocht of de hulp door de ouder(s) en/of het sociale netwerk geboden kan worden. Slechts voor zover die mogelijkheden ontoereikend zijn, dient het college een voorziening van jeugdhulp te verlenen.

Indien nodig moet de gemeente zich bij de besluitvorming laten adviseren door een specifieke deskundige. In de onderhavige uitspraak concludeerde de Raad dat het advies van de deskundige ondeugdelijk was, omdat niet inzichtelijk was gemaakt welke problemen en stoornissen de jeugdige heeft en welke hulp daarbij nodig is. De gemeente had niet op het advies van de deskundige mogen afgaan en moet het jeugdhulpverzoek opnieuw beoordelen en een nieuwe beslissing nemen die voldoet aan de bovengenoemde zorgvuldigheidseisen.

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan gerust vrijblijvend contact met mij op.

Deel deze pagina:

Contactpersoon