Nieuwe Ladder duurzame verstedelijking26 juni 2017

Met ingang van 1 juli 2017 zal de nieuwe Ladder duurzame verstedelijking in werking treden. In dit blog leest u beknopt wat deze wijziging inhoudt.

Achtergrond

De zogenoemde Ladder duurzame verstedelijking is in 2012 geïntroduceerd en bepaalt dat indien een nieuwe stedelijke ontwikkeling in een bestemmingsplan wordt toegelaten, gemotiveerd moet worden dat daar ook daadwerkelijk behoefte aan is. Hiertoe moeten de (drie) treden van de Ladder worden doorlopen zoals omschreven in artikel 3.1.6, tweede lid, van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). Toepassing van de Ladder zou ertoe moeten leiden dat er zorgvuldig van de ruimte gebruik wordt gemaakt en dat (onaanvaardbare) leegstand en onnodig bebouwen van landelijk gebied voorkomen wordt. Volledigheidshalve merken wij op dat de Ladder ook van toepassing is indien een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk wordt gemaakt met bepaalde omgevingsvergunningen voor het afwijken van het bestemmingsplan, zie bijvoorbeeld artikel 5.20 van het Besluit omgevingsrecht (Bor).

De noodzaak om de Ladder aan te passen en te vereenvoudigen ligt onder meer besloten in de omstandigheid dat in de praktijk bij toepassing van de huidige Ladder op diverse knelpunten wordt gestuit. Ook wordt het als een ingewikkelde regeling gezien. De Ladder is daarom sinds de invoering ook in veel jurisprudentie onderwerp van discussie geweest. Bovendien zou er behoefte bestaan om de onderzoeklasten te verminderen, waarbij de effectiviteit van het instrument wel behouden blijft.

Inhoud wijziging

De Ladder wordt op een aantal punten herzien. Zo is onder andere de nieuwe Ladder vereenvoudigd door het loslaten van de drie afzonderlijke treden. Ook wordt het begrip 'actuele regionale behoefte' vervangen door 'behoefte'.

Nog steeds zal de behoefte aan een nieuwe stedelijke ontwikkeling voor zowel het binnen- als buiten stedelijk gebied moeten worden aangetoond. In tegenstelling tot de oude Ladder zal in de nieuwe Ladder alleen bij het bouwen buiten het stedelijk gebied een uitgebreide motivering noodzakelijk zijn. Gemeenten kunnen bovendien de Laddertoets doorschuiven naar een later moment, bijvoorbeeld indien er gebruik wordt gemaakt van uitwerkings- of wijzigingsplannen. Hierdoor kunnen de onderzoekslasten worden verminderd.

Als gevolg van de veranderingen zou de nieuwe Ladder beter aansluiten bij de praktijk. Bovendien zal de vereenvoudigde Ladder effectiever zijn en tijd en geld moeten besparen. Of dit ook daadwerkelijk het geval zal zijn, zal de toekomst moeten uitwijzen.

Heeft u vragen over dit onderwerp, neem dan gerust contact met ons op.

Deel deze pagina:

Contactpersoon