Zorgvastgoed en de maatschappelijke bestemming18 oktober 2017

In een uitspraak van 4 oktober 2017 (ECLI:NL:RVS:2017:2684) van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is bepaald dat voor de vraag of een bouwplan voor zorgappartementen in overeenstemming is met de in het bestemmingsplan opgenomen maatschappelijke bestemming, doorslaggevend is of het vereiste zorgaspect voldoende aanwezig en verzekerd is.

Inleiding

In deze zaak is aan de orde of een aanvraag om een omgevingsvergunning voor de realisatie van zorgappartementen voor senioren binnen de bestemming 'maatschappelijke doeleinden' met de nadere aanduiding 'bejaardenoorden' past. Volgens appellanten is dat niet het geval. Op de vraag hoe het begrip 'bejaardenoorden' moet worden uitgelegd, wordt in een ander artikel op deze website ingegaan.

Zorgaspect voldoende aanwezig en verzekerd

De Afdeling diende na te gaan of de rechtbank terecht heeft overwogen dat het voor een bejaardenoord kenmerkende zorgaspect in dit geval voldoende is ingevuld en verzekerd om het bouwplan aan te kunnen merken als een bejaardenoord in de zin van het bestemmingsplan, dus vallend onder de ter plaatse geldende bestemming 'Maatschappelijke doeleinden'.

De rechtbank heeft bij die beoordeling, onder verwijzing naar een uitspraak van de Afdeling van 25 maart 2015 (ECLI:NL:RVS:2015:936), in aanmerking genomen dat de veranderde opvattingen over en ontwikkeling in de zorg ertoe hebben geleid dat steeds meer andere dan traditionele, meer kleinschalige, initiatieven in het leven worden geroepen, waarbij zorg wordt aangeboden in combinatie met al dan niet meer of minder zelfstandige bewoning.

De rechtbank heeft volgens de Afdeling uit deze uitspraak terecht afgeleid dat voor de vraag of het bouwplan in overeenstemming is met de maatschappelijke bestemming, doorslaggevend is of het vereiste zorgaspect voldoende aanwezig en verzekerd is. Volgens de Afdeling kan uit die uitspraak niet, zoals appellanten hebben aangevoerd, worden afgeleid dat dat uitsluitend het geval is indien sprake is van hetzelfde zorgniveau als in die zaak.

Aanknopingspunten

De Afdeling komt, evenals de rechtbank, tot het oordeel dat het vereiste zorgaspect in dit geval voldoende aanwezig en verzekerd is. Hiervoor wordt door de Afdeling gewezen op de volgende omstandigheden:

  • de te verhuren appartementen worden beschikbaar gesteld aan hulpbehoevende ouderen en hun eventuele niet hulpbehoevende partners volgens een concept dat uitgaat van bewoning met een verzorgend karakter;
  • het doel van het concept is om in een hoogwaardige woonomgeving toekomstbestendige huurappartementen te realiseren, waarbij in een kleinschalige omgeving op eigentijdse wijze bejaardenzorg op maat kan worden geboden. De appartementen worden namelijk voorzien van bouwkundige en installatietechnische voorzieningen ten behoeve van het woongemak van ouderen, waarbij eventueel benodigde extra voorzieningen snel en eenvoudig zijn aan te brengen;
  • het huren van een appartement is enkel mogelijk voor ouderen met ten minste een minimale zorgindicatie (en hun partners) en zijn de appartementen geschikt voor ouderen met een zorgbehoefte overeenkomstig de zorgzwaartepakketten 1 tot en met 8; - de huurders zijn contractueel verplicht om ten minste een basis-zorgpakket af te nemen, dat eventueel met extra zorg is uit te breiden;
  • in het wooncomplex zal 24 uur per dag een verpleegkundige aanwezig zijn die zo nodig verpleegkundige hulp en op individuele bewoners toegesneden bejaardenzorg aan de bewoners kan bieden, onder meer ter ondersteuning van zelfstandige deelname aan het maatschappelijk verkeer. Zowel de zorg op afspraak als de zorg op afroep via de zusterpost zal worden geleverd door medewerkers van een thuiszorgorganisatie;
  • in het appartementencomplex zullen op ouderen toegesneden services worden aangeboden. Te denken valt aan bijvoorbeeld de mogelijkheid om maaltijden te bestellen, worden er activiteiten en dagbesteding aangeboden, beschikken de appartementen over speciale bedden en een tablet om zorg/hulp te roepen en is er drie dagdelen per week een huismeester aanwezig die lichte zorg kan verlenen.

De zorgappartementen passen dus binnen de bestemming 'Maatschappelijke doeleinden', met de nadere aanduiding 'bejaardenoorden'.

Relevantie praktijk

Deze uitspraak is voor de praktijk relevant omdat de Afdeling aanknopingspunten geeft voor beantwoording van de vraag wanneer zorgappartementen onder een maatschappelijke bestemming vallen.  Aspecten die hierbij bijvoorbeeld een rol kunnen spelen, zijn de in de zorgappartementen aangebrachte voorzieningen en de ter beschikking te stellen zorgfaciliteiten.

Heeft u vragen over dit artikel of over zorgvastgoed in het algemeen, neem dan gerust contact met ons op.

Deel deze pagina:

Contactpersoon