Planschadeaanvragen Noordring 380 kV uiterlijk 4 juni 201817 april 2018

Let op! Voor het Rijksinpassingsplan Randstad 380 kV hoogspanningsverbinding Noordring Beverwijk - Zoetermeer (Bleiswijk) moet u uiterlijk 4 juni 2018 een planschadeaanvraag indienen bij de Minister van Economische Zaken en Klimaat.

Wat is er aan de hand?

Op 23 januari 2018 heeft het gerechtshof Den Haag (hierna: "het hof") een interessant arrest gewezen over de (wijze van berekenen van de) schadevergoeding als bedoeld in artikel 14 van de Belemmeringenwet Privaatrecht (hierna: "BP").

In deze zaak speelde het volgende:

Op 28 augustus 2009 is het Rijksinpassingsplan Randstad 380 kV hoogspanningsverbinding Wateringen–Zoetermeer vastgesteld. In dit rijksinpassingsplan is het tracé vastgesteld waar een 380 kV-hoogspanningslijn wordt aangelegd door TenneT TSO B.V. Een deel van het tracé loopt over het perceel van appellanten.

Om op het perceel van appellanten een hoogspanningslijn te kunnen aanleggen en in gebruik te kunnen nemen, heeft de Minister van (destijds) Infrastructuur en Milieu op 24 februari 2011 op grond van de BP aan appellanten een gedoogbeschikking opgelegd.

Naar aanleiding van de oplegging van de gedoogbeschikking is een geschil ontstaan tussen appellanten en TenneT over de hoogte van de schadevergoeding. Door appellanten is de zaak voorgelegd aan de kantonrechter. De kantonrechter heeft een onafhankelijke deskundige benoemd om de hoogte van de schadevergoeding vast te stellen.

Kern van het geschil bij het hof is de (wijze van berekening van de) schadevergoeding door de benoemde deskundige.

Voor de berekening van de schade heeft de deskundige in zijn advies onderscheid gemaakt tussen schade als gevolg van het rijksinpassingsplan en schade als gevolg van de gedoogplicht die voortvloeit uit voornoemde gedoogbeschikking.

De waardevermindering van de grond vloeit volgens de deskundige niet voort uit de gedoogplicht, maar uit het rijksinpassingsplan. Alleen de schade als gevolg van de gedoogplicht komt volgens de deskundige voor vergoeding op grond van de BP in aanmerking, dus niet de waardevermindering. Zulks volgens appellanten ten onrechte.

Appellanten stellen zich op het standpunt dat het recht op schadevergoeding op grond van artikel 14 BP ook omvat het recht op vergoeding van de waardevermindering van de grond.

Het hof gaat - net als de kantonrechter - niet mee in dit standpunt van appellanten. Het hof overweegt dat voor het verkrijgen van een tegemoetkoming in de schade als gevolg van het rijksinpassingsplan (exclusief) de weg open staat van artikel 6.1 Wet ruimtelijke ordening (de zogenaamde planschade). In de woorden van het hof:

"De schade waarvoor een schadeloosstelling op grond van artikel 3 juncto artikel 14 kan worden gevraagd, is uitdrukkelijk beperkt tot schade die een gevolg is van de aanleg en instandhouding van een werk in de zin van de BP. Voor een uitbreiding van de schade tot waardevermindering van de grond als gevolg van het rijksinpassingsplan is in het recht geen steun te vinden. (…)"

Wat betekent dit voor u?

Uit voornoemd arrest volgt dat de gedoogbeschikking en het planologisch besluit dat aan de gedoogbeschikking ten grondslag ligt, als twee afzonderlijke schadeoorzaken moeten worden beschouwd. [1]

Voor de schade die het gevolg is van de gedoogplicht, kunt u op grond van artikel 3 jo. artikel 14 BP een verzoek om schadevergoeding indienen bij de kantonrechter.

Voor de schade die het gevolg is van het rijksinpassingsplan, moet u een aanvraag van een tegemoetkoming in de schade - ook wel een planschadeaanvraag genoemd - indienen bij het bestuursorgaan dat het planologisch besluit heeft genomen, thans de Minister van Economische Zaken en Klimaat. Op grond van artikel 6.1 van de Wet ruimtelijke ordening moet dit gebeuren binnen vijf jaar na het moment waarop de schadeoorzaak onherroepelijk is geworden.

Het Rijkinpassingsplan Randstad 380 kV hoogspanningsverbinding Noordring Beverwijk -Zoetermeer (Bleiswijk) is bij uitspraak van de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State van 5 juni 2013 onherroepelijk geworden. Dat wil zeggen dat planschadeaanvragen als gevolg van dit rijksinpassingsplan uiterlijk 4 juni 2018 moeten worden ingediend.

Conclusie

Is er voor uw omgeving onlangs een (rijksinpassings)plan vastgesteld? Stel uw rechten zeker en dien tijdig een planschadeaanvraag in! Wij kunnen u hierin bijstaan. Neem vrijblijvend contact op met ons op. 

[1] Appellanten overwegen cassatieberoep in te stellen tegen het arrest van 23 januari 2018.

Deel deze pagina:

Contactpersoon