PANDRECHT: Hoe kunt u gebruik maken van uw verkregen pandrecht?18 april 2018

Als u een pandrecht heeft verkregen van uw schuldenaar als zekerheid voor het terugbetalen van een geldlening. Wat kunt u doen als uw schuldenaar niet voldoet aan zijn terugbetalingsverplichting? In dat geval kunt u het pandrecht gaan uitwinnen. Simpel gezegd is dat het verkopen van het onderpand, waarna u de verkoopopbrengst kunt gebruiken ter betaling van uw vordering.

* Executie van pandrecht op roerende zaken

Voordat u tot verkoop van het onderpand, bijvoorbeeld een auto (hierna zal dit onderpand worden aangehaald), kunt overgaan moet uw schuldenaar in verzuim zijn. Dat betekent dat uw schuldenaar niet voldoet aan de overeengekomen terugbetalingsverplichtingen. Heeft u de auto waarop het pandrecht is verkregen in bezit, dan kunt u deze verkopen. De verkoop van de auto moet in het openbaar plaatsvinden. Dat betekent dat de verkoop verloopt via tussenkomst van een deurwaarder of notaris. Gegadigden kunnen bij de deurwaarder of de notaris een bieding uitbrengen op de auto. De hoogste bieder verkrijgt de auto en de koopsom gaat naar u. Hiermee kunt u (een deel van) uw vordering voldoen.

Is de auto niet in uw bezit (bezitloos pandrecht; de auto is nog steeds bij uw schuldenaar) dan is het raadzaam om afgifte van de auto te vorderen. Dit om te voorkomen dat de auto verdwijnt of beschadigd raakt.

In afwijking van de gebruikelijke openbare verkoop, kan de u de auto ook onderhands verkopen met toestemming van de voorzieningenrechter of de pandgever (door middel van een te maken overeenkomst). Deze afwijkende wijze van verkoop en de daarbij te maken afspraken zijn pas mogelijk als de pandgever in verzuim is, dan wel nadat de rechter dit verzuim in een procedure heeft vastgesteld.

* Executie van pandrecht op vorderingen

De uitwinning van verpande vorderingen vindt niet plaats door verkoop, maar door inning. Om de vordering te kunnen innen bij de debiteur van de pandgever (uw schuldenaar) is het nodig dat u mededeling van de verpanding doet aan de debiteur van de verpande vordering (degene die oorspronkelijk aan uw schuldenaar moet betalen). Na het doen van deze mededeling bent u nog slechts bevoegd om de vordering te innen (betaling daarvan te vragen). Zolang de mededeling niet is gedaan berust de bevoegdheid tot inning uitsluitend bij uw schuldenaar, de pandgever. Tot aan het moment waarop u uw pandrecht op de vordering kenbaar maakt, kan de debiteur van de verpande vordering bevrijdend aan uw schuldenaar, de pandgever, betalen.

De pandhouder mag zijn vordering uit het geïnde voldoen zodra zijn vordering opeisbaar is geworden. Niet vereist is, zoals bij de executie van verpande roerende zaken, dat de pandgever in verzuim is!

Laat u goed adviseren over de wijze waarop een pandrecht kan worden uitgewonnen, en voor zover u daarvan voldoende kennis hebt, wacht niet te lang!

Heeft u vragen over het pandrecht of wilt u hulp bij het tot stand brengen of uitwinnen daarvan? Neem dan contact op met de Ondernemingsrecht advocaten van Geelkerken Linskens. Wij staan voor u klaar.

Deel deze pagina:

Contactpersoon