PANDRECHT: Vestigen pandrecht20 april 2018

Wat zijn de belangrijkste verschillen onderhandse akte en notariële akte?

Het vestigen van een pandrecht bij notariële akte, en dan in het bijzonder bij bezitloos pandrecht, heeft enkele voordelen bij de executie.

  1. Afgifte van verpande roerende zaken kan eenvoudig worden afgedwongen door het inschakelen van een deurwaarder. Heeft verpanding plaatsgevonden via een geregistreerde onderhandse akte, dan dient voor het opeisen van de verpande goederen eerst verlof te worden gevraagd bij de voorzieningenrechter alvorens de deurwaarder de zaken onder zich kan nemen (artikel 496 lid 2 Rv).
  2. De notariële akte vormt, mits op juiste wijze opgesteld, zelf een executoriale titel (artikel 430 Rv). De pandhouder kan op basis van deze notariële akte, zelfs zonder tussenkomst van de rechter, ook overgaan tot executie van andere vermogensbestanddelen van zijn schuldenaar (de pandgever) dan die welke zijn verpand. Deze mogelijkheid is slechts aanwezig met betrekking tot op het moment van opstellen van de akte door de notaris bestaande en in de akte nader omschreven vorderingen. Dit is ook mogelijk voor toekomstige vorderingen indien deze hun onmiddellijke grondslag vinden in een rechtsverhouding die reeds bestond op het moment waarop de akte door de notaris werd opgesteld en deze rechtsverhouding ook als zodanig wordt benoemd in de akte.

Het kan dus lonen om de verpanding vast te laten leggen in een notariële akte.

Heeft u vragen over het pandrecht of wilt u hulp bij het tot stand brengen of uitwinnen daarvan? Neem dan contact op met de Ondernemingsrecht advocaten van Geelkerken Linskens. Wij staan voor u klaar.

Deel deze pagina:

Contactpersoon