Handhaving

Geelkerken Linskens Advocaten uit Leiden & Den Haag is gespecialiseerd in het bestuursrecht. Het bestuursrecht stelt eisen aan de zorgvuldigheid, ook wanneer het gaat om toezicht, bestuursdwang, lastgevingen en invordering van dwangsommen. Hoofdstuk 5 van de Algemene wet bestuursrecht geeft de algemene regels voor toezicht en handhaving. De sectorale wetgeving, zoals de Wet milieubeheer en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, en de jurisprudentie mogen echter niet uit het oog verloren worden.

Onze bestuursrecht advocaten beoordelen handhavingsbesluiten en invorderingsbeschikkingen en treden op in bestuursrechtelijke handhavingsprocedures.