Schadevergoedingsrecht overheid

Geelkerken Linskens Advocaten uit Leiden & Den Haag is gespecialiseerd in het schadevergoedingsrecht overheid. De overheid kan onder omstandigheden aansprakelijk worden gehouden voor schade als gevolg van zowel rechtmatige als onrechtmatige handelingen en besluiten.

Het is mogelijk dat de overheid alleen maar een rechtmatig besluit kan nemen, als zij al bij dat besluit schadevergoeding toekent. Deze situatie kan zich voordoen indien een of meer derden bijzonder worden getroffen en onevenredige schade lijden als gevolg van het overheidsbesluit.

Daarnaast is het mogelijk dat, nadat een rechtmatig besluit is genomen, een belanghebbende verzoekt om nadeelcompensatie. Bijvoorbeeld een verzoek om schadevergoeding ten gevolge van het (tijdelijk) afsluiten van een weg waardoor een bedrijf niet of slecht bereikbaar is geweest of een verzoek om vergoeding van planschade. Voor de vraag of nadeelcompensatie moet worden toegekend en hoe hoog deze dient te zijn, zijn onder meer de begrippen normaal maatschappelijk risico, risicoaanvaarding en verjaring van belang.

Ten slotte kan de overheid aansprakelijk worden gesteld voor schade ten gevolge van een onrechtmatige handeling of onrechtmatig besluit. In dit kader spelen onder meer de begrippen onrechtmatigheid, toerekening (schuld), relativiteit, causaliteit en verjaring.

Het schadevergoedingsrecht is deels geregeld in de Algemene wet bestuursrecht en deels in het Burgerlijk Wetboek. Uit de geldende regels blijkt dat in sommige gevallen de bestuursrechter en in andere gevallen de burgerlijke rechter bevoegd is om te oordelen over het recht op schadevergoeding.

Onze advocaten zijn op de hoogte van het geldend recht en hebben specifieke kennis op het snijvlak van bestuursrecht en civiel recht, zodat wij een schadeclaim zorgvuldig kunnen beoordelen.